Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-14 10:40:17 Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia / OBWIESZCZENIE NR WPP.6721.7.2011 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B3 – etap IV Rafał Siwik Publikacja artykułu
2018-12-13 15:44:05 Wzór oświadczenia dotyczący powszechnego Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym / Wzór oświadczenia dotyczący powszechnego Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym Rafał Siwik Archiwizacja artykułu
2018-12-13 15:43:57 Wzór oświadczenia dotyczący ochrony danych osobowych / Wzór oświadczenia dotyczący ochrony danych osobowych Rafał Siwik Archiwizacja artykułu
2018-12-13 15:43:41 Wzory dokumentów dodatkowych / Wzory dokumentów dodatkowych Rafał Siwik Archiwizacja artykułu
2018-12-13 15:26:28 Komunikaty / OGŁOSZENIE Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2018 r. Burmistrz Grodziska Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn.zm) do zgłaszania kandydatów na członka Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w Otwartych Konkursach Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019 r. Rafał Siwik Publikacja artykułu
2018-12-13 13:52:11 ZP.271.148.2018 Aranżacja sali na potrzeby wielofunkcyjnej galerii sztuki w budynku Dworca Kolejowego w Grodzisku Mazowieckim / Informacja z otwarcia ofert ZP.271.148.2018 Rafał Siwik Publikacja artykułu
2018-12-13 13:35:55 Obwieszczenia / OBWIESZCZENIE NR OŚ.6220.56.2018.6 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Robert Golik Publikacja artykułu
2018-12-13 12:17:30 Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego / Decyzja nr 83/II/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Rafał Siwik Publikacja artykułu
2018-12-13 11:58:08 Numer petycji: P/7.2018 / Numer petycji: P/7.2018 Rafał Siwik Edycja artykułu
2018-12-13 11:57:19 Protokoły z posiedzeń komisji / Protokół nr 2 Rafał Siwik Publikacja artykułu