Ogłoszenie o konkursie 

 

  

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Zaprasza

„podmioty uprawnione“ zgodnie z treścią art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 2009 nr 175, poz. 1362), posiadające doświadczenie oraz potencjał rzeczowy i kadrowy do udziału w otwartym konkursie ofert na:

zapewnienie miejsc w schronisku dla bezdomnych kobiet i mężczyzn

w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

1. Podmiotami uprawnionymi są:

- organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.

2. Warunki rzeczowo – kadrowe niezbędne dla realizacji zadań: zezwolenie lub inny dokument (np. statut) stanowiący podstawę prowadzenia placówki, informacja o kwalifikacjach zawodowych kadry, informacje o bazie lokalowej placówki oraz program działania i plan pracy placówki na 2012 r.

3. Opis zadania:

- zapewnienie całodobowego schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Grodzisk Mazowiecki,

- zapewnienie mieszkańcom całodziennego wyżywienia w tym minimum jednego gorącego posiłku dziennie,

- zapewnienie możliwości korzystania przez mieszkańców z łazienek i pralni,

- pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

- pomoc w znalezieniu zatrudnienia, uzyskaniu utraconych dokumentów, uzyskaniu świadczeń społecznych itp.

- wspieranie w walce z uzależnieniem,

- pomoc w usamodzielnieniu się.

4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2012 roku do kwoty 120 000,00 zł. W latach 2013 – 2014 wysokość dotacji zostanie ustalona przy planowaniu budżetu odpowiednio na każdy kolejny rok. Przyznane środki finansowe wypłacane będą miesięcznie z dołu w wysokości odpowiadającej iloczynowi ceny dobowego pobytu osoby skierowanej przez zleceniodawcę w placówce i ilości dni w miesiącu, jakie osoba ta spędziła w placówce na podstawie noty księgowej.

5. Osobami upoważnionymi do kontaktu z „ podmiotami uprawnionymi” jest Rafał Szczepaniak oraz Danuta Księżyk tel. 0-22 755 51 11 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim, ul. 11-go Listopada 33, codziennie z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9:30 do 15:30.

6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu składania ofert i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

7. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert:

- Oferent może zwrócić się do Zlecającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zlecający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie ogłoszenia wpłynęła do Zlecającego na mniej niż 6 dni przed terminem złożenia ofert.

8. Oferenci uczestniczący w postępowaniu zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

8.1. oferty podmiotu uprawnionego na formularzu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr. 6, poz. 25), oraz informacji o cenie dobowego pobytu 1 osoby bezdomnej,

8.2. aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności, oraz umocowanie osób reprezentujących podmiot,

8.3. sprawozdania finansowego z działalności podmiotu za rok ubiegły lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności,

8.4. sprawozdania z działalności merytorycznej pomiotu za rok ubiegły lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności,

8.5. aktualnych odpisów dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej,

8.6. oświadczenia o spełnianiu wszelkich norm technicznych i bezpieczeństwa przez obiekty schroniska.

9. Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim, ul. 11-go Listopada 33 do dnia 27 grudnia 2011 roku do godziny 15.00 Koperta musi być oznaczona napisem:

„ Oferta – Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej – zapewnienie miejsc w schronisku dla bezdomnych kobiet i mężczyzn”

10. Oferta złożona po terminie – nie będzie rozpatrywana.

11.Kryteria wyboru ofert:

 program działania na 2012 rok 10 pkt

 zasoby rzeczowe – baza do realizacji zadań 10 pkt

 potencjał kadrowy 10 pkt

 cena dobowego pobytu 1 osoby bezdomnej 40 pkt,

 deklarowany udział środków własnych 10 pkt,

 odległość schroniska od Grodziska Mazowieckiego 20 pkt.

12. Ocena ofert dokonana zostanie przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego w terminie do 28 grudnia 2011 roku, na podstawie treści złożonych ofert.

13. Oferty sporządzone wadliwie (nie zawierające wszystkich informacji wymaganych przez Zlecającego), sporządzone na niewłaściwym formularzu oraz oferty niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji nie będą rozpatrywane.

14. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

15. Przy rozpatrywaniu ofert:

1) W zakresie kryterium „ Program działania na 2012 rok” zamawiający udzieli punkty na podstawie zgłoszonych możliwości realizacji zadania – maksymalnie do 10 pkt.

2) W zakresie kryterium „zasoby rzeczowe – baza do realizacji zadań” Zlecający udzieli punkty na podstawie opisu Oferenta oraz przedłożonych odpisów dokumentów – maksymalnie do 10 pkt.

3) W zakresie kryterium „potencjał kadrowy” Zlecający udzieli punkty na podstawie informacji zawartej w ofercie oraz kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej – maksymalnie do 10 pkt.

4) W zakresie kryterium „cena dobowego pobytu 1 osoby bezdomnej” Zamawiający udzieli punkty na podstawie informacji zawartej w ofercie– maksymalnie do 40 pkt.

5) W zakresie kryterium „deklarowany udział środków własnych” Zlecający udzieli punkty na postawie informacji zawartej w ofercie – maksymalnie do 10 pkt.

6) W zakresie kryterium „ odległość schroniska od Grodziska Mazowieckiego” Zlecający udzieli punkty na podstawie ilości kilometrów (przy uwzględnieniu dróg publicznych)– maksymalnie do 20 pkt.

16. Zamawiający dokona oceny i rozstrzygnięcia postępowania w przypadku zgłoszenia jednej ważnej oferty.

 

17. Oferta, która uzyska największą ilość punktów przedstawiona zostanie Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego, jako kandydat do realizacji zadania.

18. Unieważnienie „otwartego konkursu ofert” nastąpi, jeżeli:

1) Nie złożona zostanie żadna oferta podlegająca rozpoznaniu,

2) Żadna z ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

19. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, siedzibie i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim,

20. Po wyłonieniu w drodze otwartego konkursu Wykonawcy – zawarta zostanie umowa o wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej na lata 2012 -2014, z wykorzystaniem wzoru umowy stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr. 6, poz. 25). Umowa będzie corocznie aneksowana w części dotyczącej wysokości dotacji z chwilą ustalenia wysokości dotacji na kolejne lata do roku 2014.

21. Zadania tego samego rodzaju zrealizowane:

- w roku 2010 – Dom dla Osób Starszych Monar – Markot Stowarzyszenia Monar z siedzibą w Oryszewie Osada – 71 192,05 zł.

- w roku 2011 – Dom dla Osób Starszych Monar – Markot Stowarzyszenia Monar z siedzibą w Oryszewie Osada – 90 483,00 zł.

Burmistrz

Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki 02 grudnia 2011 roku.                                 

 

Załączniki

ogloszenie_konkurs-2011.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 43k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 373
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2011-12-02 13:48:36
Czas publikacji: 2011-12-02 13:48:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak