Ogłoszenie o przetargu 

 

  

BURMISTRZ GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

ogłasza:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Borówkowej

 

Lp

Pow.

w m2

Oznaczenie

nieruchomości

Cena

wywoławcza

w zł.

Wadium

w zł.

Postąpienie

minimalne

w zł.

Sposób zagospodarowania

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Dz.

37/5

OBR. 21

 

 

599m2

 

111.300 +

23%VAT

 

11.500

 

1.200

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 20 GRUDNIA 2011 O GODZ. 11.00

W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM

PRZY UL. KOŚCIUSZKI 32A W SALI KONFERENCYJNEJ (I PIĘTRO)


1.     Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży posiada uregulowany stan prawny w KW WA1G/00037061/1 prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim.
2.     W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem urbanistycznym B33-MN tj. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie bliźniaczym.
3.     Nieruchomość jest: niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana, miejscami nierówna, porośnięta roślinnością łąkową i pojedynczymi drzewami pochodzącymi z samosiewu.
4.     Sprzedawana nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń osób trzecich, wolna od hipotek i innych praw rzeczowych i nie ma przeszkód do rozporządzania nią.
5.     Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy (kasa czynna w godz. 8.00 – 15.00) lub na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim Bank Pekso SA ul. Grzybowska 53/57 Warszawa nr 88 1240 6348 1111 0010 4058 8554 do dnia 15.12.2011r. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej.
6.     Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości jak wyżej. W przypadku osób będących w związku małżeńskim do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z przedłożeniem pisemnego wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu. Osoby prawne winny przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo oraz aktualny wypis z właściwego rejestru.
7.     Warunki przetargu określa regulamin, z którym należy się zapoznać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim. Burmistrz może odwołać przetarg tylko z uzasadnionej przyczyny.

Informacje: tel. (22) 463-46-31,

oraz na www.grodzisk.pl

 

Załączniki

WGN.72241.36.2010_-_II_przetarg_ul._Borowkowa.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 307.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 325
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2011-11-18 08:54:32
Czas publikacji: 2011-11-18 08:54:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak