Uchwała Nr 25/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok  

 
Uchwała Nr 25/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok  

Uchwała Nr 25/2011
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. )w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody gminy ogółem w wysokości 148.011.483 zł zgodnie z Tabelą nr 1 z tego: 

a) bieżące w kwocie 109.910.060 zł. 

b) majątkowe w kwocie 38.101.423 zł. 

§ 2. Ustala się wydatki gminy ogółem w wysokości 145.517.020 zł zgodnie z Tabelą nr 2 z tego: 

a) bieżące w kwocie 87.948.597 zł. 

b) majątkowe w kwocie 57.568.423 zł. 

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2.494.463 zł z przeznaczeniem na: 

a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 540.823 zł, 

b) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 1.953.640 zł, 

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.422.682 zł , z następujących tytułów: 

a) kredyty w kwocie 3.500.000,00 zł - z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów , 

b) wolne środki w kwocie 3.892.682 zł, 

c) otrzymanych spłat wcześniej udzielonych pożyczek 30.000 zł, 

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9.917.145 zł, z następujących tytułów: 

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 7.963.505 zł, 

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.953.640 zł, 

zgodnie z Tabelą nr 3 

§ 4. 1. Ustala się wydatki majątkowe na rok 2010 zgodnie z Tabelą nr 4 w wysokości 57.568.423 zł. 

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 33.018.423 zł zgodnie z Tabelą nr 5. 

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Tabelą nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 6. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z Tabelą nr 7. 

2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 

§ 7. 1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 8. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 859.000 zł. 

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 241.000 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 

§ 9. 1. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na: 

a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy - do wysokości 3.500.000 zł, 

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - do wysokości 3.500.000 zł. 

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy do: 

a) zaciągania nowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000 zł, 

b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

c) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne z wyłączeniem przeniesień między działami. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego. 

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do 2011 roku. 

2. 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 


Joanna Wróblewska

 

Załączniki

uchwala_25.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 68.13k Format: .pdf Pobierz

Zalaczniki_do__Uchwaly_nr_25_-_budzetu_2011.xls

Data: Brak danych Rozmiar: 890k Format: .xls Pobierz

Liczba odwiedzin : 583
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2011-02-01 12:08:46
Czas publikacji: 2011-02-01 12:08:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak