PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Grodzisk Mazowiecki 

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Grodzisk Mazowiecki 

BURMISTRZ GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

O G Ł A S Z A PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Grodzisk Mazowiecki

Lp.

Położenie lokalu

Opis nieruchomości

 

Nr działki

Obręb

Nr KW

Cena wywoławcza

 netto w zł

Wadium

w zł

1.

Grodzisk Mazowiecki

Ul. Gen. L. Okulickiego 3m.1

 

Opis: dwie izby, łazienka, hol,

 

Powierzchnia

mieszkalna: 33,60m2

 

Dz. 54/10 o pow. 1537m2

KW nr WA1G/00042947/7,

 

Dz. 54/8 o pow. 261m2,

KW nr WA1G/00042948/1

 

Obr. nr 29

 1. 1. Cena lokalu:
 2. 135.000zł
 3. 2. Wartość części udziałów:
 4. 3360/70058 części udziałów w dz. 54/10 – 25.715zł,
 5. 3. Wartość części udziałów:
 6. 6.       1/17 części udziałów w dz. 54/8 – 4.819zł
 7. 7.        
 8. 8.        Cena nieruchomości lokalowej – 165.534zł 

16.600zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25 SIERPNIA 2011R. O GODZ. 11.00

                 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. T. Kościuszki 32A

w Sali konferencyjnej (I piętro)

 

 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren, na którym położony jest budynek przy ul. Gen. L. Okulickiego 3 leży w jednostce oznaczonej symbolem A116-MM tj. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna.
 2. Nieruchomość lokalowa wolna jest od roszczeń osób trzecich oraz wszelkich obciążeń i nie ma przeszkód do rozporządzania nią.
 3. Sprzedaż lokalu mieszkalnego wiąże się z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek. Cena udziałów w nieruchomości gruntowej zawarta jest w cenie wywoławczej nieruchomości.
 4. Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz cena za udziały we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej, z zachowaniem proporcji wynikających z ceny wywoławczej. Cena za udziały w nieruchomości gruntowej osiągnięta w przetargu, jest podstawą do naliczania opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
 5. Pierwsza opłata z tytułu współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wynosi 20% ceny ustalonej w przetargu za udział w nieruchomości gruntowej. Do pierwszej opłaty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku jest zwolniona z podatku VAT. Ustalona w wyniku przetargu cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste udziałów we współużytkowaniu wieczystym gruntu, wraz z należnym podatkiem VAT, płatne są nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
 6. Opłaty roczne z tytułu współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wynoszą 1% ceny ustalonej w przetargu za udziały w nieruchomości gruntowej. Opłaty roczne płatne są wraz z należnym podatkiem VAT do 31 marca każdego roku z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
 7. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo i w odpowiedniej kwocie wpłacą wadium.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy (kasa czynna w godz. 8.00 – 15.00) lub na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim nr 92 1020 1055 0000 9302 0133 2980 Bank PKO BP S.A. Warszawa do dnia 22.08.2011r. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej.

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
 2. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
 3. Opłaty notarialne w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 4. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargu.

 

Informacje: pok. 212, nr tel. (22) 463-46-28, oraz www.grodzisk.pl, www.bip.grodzisk.pl,

 

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODWOŁANIA PRZEATRAGU LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA UZASADNIONYCH POWODÓW.

OGŁOSZENIE

              BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

 

W związku z ogłoszonym w dniu 19.07.2011 r. przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Grodzisk Mazowiecki, który ma się odbyć w dniu 25 sierpnia 2011 r., informuję, że przy cenie wywoławczej nieruchomości lokalowej – 165.534,- zł minimalne postąpienie wynosi 1.655,- zł.

Pozostałe warunki sprzedaży nieruchomości pozostają niezmienione.

 

Załączniki

OGLOSZENIE_PRZETARG.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 23.5k Format: .doc Pobierz

WGN.6840.3.2011_ogloszenie_1_przetarg_okulickiego_3m1.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 59.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 418
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Jacek Mirgos
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Mirgos
Czas wytworzenia: 2011-08-02 09:44:17
Czas publikacji: 2011-08-02 09:44:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak