Urząd Stanu Cywilnego 

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Nazwisko i imię pracownika

Stanowisko

Adres

Telefon stacjonarny i komórkowy

Agnieszka Bielanowska

Kierownik

e-mail:

agnieszka.bielanowska@grodzisk.pl

/22/ 755 62 40

/22/ 755 55 34 wew. 133

 

Marzena Lewandowicz

Z-ca kierownika

e-mail:

marzena.lewandowicz@grodzisk.pl

/22/ 755 62 40

/22/ 755 55 34 wew. 133

Ewa Redel

Zastępca  Kierownika USC

e-mail:

ewa.redel@grodzisk.pl

/22/ 755 62 40

/22/ 755 55 34 wew. 133

Katarzyna Olkowska

Podinspektor

e-mail:

katarzyna.olkowska@grodzisk.pl 

/22/ 463 46 19

/22/ 755 55 34 wew. 106

Bożena Zawadzka

Inspektor

e-mail:

bozena.zawadzka@grodzisk.pl

/22/ 463 46 18

/22/ 755 55 34 wew. 107

Anna Pawłowska-Skrucha

Podinspektor

e-mail:

anna.pawlowska@grodzisk.pl

/22/ 463 46 19

/22/ 755 55 34 wew. 107

 
1) z ustaw: prawo o aktach stanu cywilnego i kodeks rodzinny i opiekuńczy:
a) rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów z terenu Gminy Grodzisk Mazowiecki,
b) współpraca z kościołami i związkami wyznaniowymi na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki w zakresie rejestracji wyznaniowych związków małżeńskich ze skutkami cywilnymi,
c) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
d) transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg oraz wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
e) dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
f)przyjmowanie oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
g) współpraca z organami ewidencji ludności i Urzędami Stanu Cywilnego w Polsce,
h) prowadzenie archiwum USC oraz właściwe zabezpieczenie zbiorów w tym archiwum,
i)współpraca z Archiwum Państwowym w zakresie przekazywania ksiąg do Archiwum,
j) przygotowywanie wniosków do Wojewody w sprawie medali "Za długoletnie pożycie małżeńskie",

2) z ustawy o zmianie imienia i nazwiska;
a) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zmiany imienia lub nazwisk,

3) z ustawy o ewidencji ludności oraz z ustawy o ochronie danych osobowych:
a) prowadzenie ewidencji ludności,
b) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących ewidencji ludności,
c) udostępnianie na wniosek danych osobowych.

4) z ustawy o dowodach osobistych oraz z ustawy o ochronie danych osobowych:
a) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych,
b) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących dowodów osobistych,
c) udostępnianie na wniosek danych osobowych.

5) z ustawy Kodeks wyborczy
a) prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie stałego rejestru wyborców,
b) prowadzenie spraw i przygotowywanie niezbędnych materiałów do przeprowadzenia,
c) wyborów prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych oraz referendów.

6) z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
a) prowadzenie spraw związanych z rejestracją i kwalifikacją wojskową , udział w kwalifikacji wojskowej, wydawanie decyzji administracyjnych o uznaniu za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny żołnierza.

7) z ustawy o systemie oświaty:
a) udzielanie organom szkolnym informacji o aktualnym stanie i zmianach danych dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat.


 


Liczba odwiedzin : 11594
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Siwik
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Bielanowska
Czas wytworzenia: 2003-06-30 13:43:00
Czas publikacji: 2018-08-06 11:17:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak