I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ATRAKCYKNEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KŁUDNO STARE GMINA GRODZISK MAZOWIECKI 

 

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ATRAKCYKNEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KŁUDNO STARE GMINA GRODZISK MAZOWIECKI 

BURMISTRZ GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

O G Ł A S Z A

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

      NA SPRZEDAŻ ATRAKCYKNEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI

KŁUDNO STARE GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości w m2

Cena wywoławcza w zł.

Wadium w zł

Postąpienie min. w zł.

1.

 

Dz. 124/1,

Dz. 123/6

 

 

1.5330ha

 

3.720.000

+
23%VAT

 

372.000

 

37.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 6.10.2011 o godz. 1100

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 32 A

w Sali Konferencyjnej (I piętro).

 

 1. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży posiada uregulowany stan prawny w KW WA1G/00035390/2 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim.
 2. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w miejscowości i obrębie Kłudno Stare, gmina Grodzisk Maz.; atuty położenia: położenie w strefie podstołecznej z bardzo dobrymi połączeniami drogowymi, dynamicznie rozwijająca się sieć dróg szybkiego ruchu, w bezpośrednim zasięgu przebiega budowa autostrady A2 wraz z węzłem zjazdowym w Grodzisku Maz..
 3. Dojazd służebnością przejazdu i przechodu przez działkę ewidencyjną nr 123/7 w Kłudnie Starym oraz przez działki nr nr 24/4 i 25 w Natolinie pasem gruntu o szerokości 4,5 m na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości. Służebność gruntowa została ustalona do czasu wykonania zjazdu z nowo budowanej obwodnicy i węzła autostradowego „Grodzisk”. Otoczeniem są działki niezabudowane. Kształt nieregularny zbliżony do trapezu. Teren częściowo zadrzewiony i zakrzewiony.
 4. W wypisie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie strefy oznaczonej na rysunku studium, jako AG tj. tereny aktywności gospodarczej i usług. Obecnie jest w trakcie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 5. Zastrzega się prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat (art. 593, 594 KC) od daty nabycia nieruchomości w przypadku niewywiązania się przez nabywcę lub następców prawnych z zabudowy nieruchomość zgodnie z przepisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 6. Sprzedawana nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń osób trzecich oraz wolna od hipotek.
 7. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium.

         Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim nr 92 1020 1055 0000 9302 0133 2980 Bank PKO BP S.A. Warszawa do dnia 3.10.2011r. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej.

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej:
  1. Dowodu wpłaty wadium,
  2. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości stosowne pełnomocnictwo sporządzone przed notariuszem.
  3. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba, że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda na nabycie nieruchomości wyrażona przez drugiego współmałżonka przed notariuszem.
  4. W przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego wpisu właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

 

 1. Przygotowanie nieruchomości do inwestycji spoczywać będzie na nabywcy.
 2. Cena nieruchomości gruntowej osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek 23% VAT i płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży.
 3. Warunki przetargu określa regulamin, z którym należy się zapoznać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim.
 4. Burmistrz może odwołać przetarg tylko z uzasadnionej przyczyny.

 

Informacje: pok. 212, nr tel. (22) 463-46-28, oraz na www.grodzisk.pl ; www.bip.grodzisk.pl

 

Załączniki

WGN.72241.1.2011-_I_przetarg_ustny_nieograniczony_na_sprzedaz_niezabudowanej_nieruchomosci_polozonej_w_miejscowosci_Kludno_Stare.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 58k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 359
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Jacek Mirgos
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Mirgos
Czas wytworzenia: 2011-08-02 09:53:17
Czas publikacji: 2011-08-02 09:53:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak