Ogłoszenie o przetargu 

 

Ogłoszenie o przetargu 

BURMISTRZ GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

ogłasza:

 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowej położonej

w  Grodzisku Mazowieckim przy ul. Wioślarskiej

Lp.

Oznaczenie

nieruchomości

Pow.

w m2

Cena

wywoławcza

w zł.

Wadium

w zł.

Postąpienie

minimalne

w zł.

Sposób zagospodarowania

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

1.

Dz.

4/5

OBR. 68

 

 

1010

300.000
+

23%VAT

 

30.000

 

3.000

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

 

1. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży posiada uregulowany stan prawny w KW WA1G/00012309/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim.

2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem urbanistycznym  C1-20-ZP tj. teren zieleni parkowej.


3. Nieruchomość jest: niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana. Teren płaski, zakrzaczony, porośnięty drzewami liściastymi (olchy i dęby). Otoczenie stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej i szeregowej oraz grunty nie zabudowane.


4. Sprzedawana nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń osób trzecich, wolna od hipotek i innych praw rzeczowych i nie ma przeszkód do rozporządzania nią.


5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium.
 

Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy (kasa czynna w godz. 8.00 – 15.00) lub na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim  nr  92 1020 1055 0000 9302 0133 2980 Bank PKO BP S.A. Warszawa do dnia 19.09.2011r. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości jak wyżej. W przypadku osób będących w związku małżeńskim do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z przedłożeniem pisemnego wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu. Osoby prawne winny przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo oraz aktualny wypis z właściwego rejestru.


7. Przetarg odbędzie się w dniu 22.09.2011 o godz. 1100
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 32 A w Sali Konferencyjnej (I piętro).

8. Cena nieruchomości gruntowej osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek 23% VAT i płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży.


9. Warunki przetargu określa regulamin, z którym należy się zapoznać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim. Burmistrz może odwołać przetarg tylko z uzasadnionej przyczyny.

Informacje: pok. 212, nr tel. (22) 463-46-28,

oraz na www.grodzisk.pl ; www.bip.grodzisk.pl 

BURMISTRZ GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

ogłasza:

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowej położonej

w  Grodzisku Mazowieckim przy ul. Wioślarskiej

Lp.

Oznaczenie

nieruchomości

Pow.

w m2

Cena

wywoławcza

w zł.

Wadium

w zł.

Postąpienie

minimalne

w zł.

Sposób zagospodarowania

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

1.

Dz.

4/5

OBR. 68

 

 

1010

300.000
+

23%VAT

 

30.000

 

3.000

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

 

1.                  Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży posiada uregulowany stan prawny w KW WA1G/00012309/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim.

2.                  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem urbanistycznym  C1-20-ZP tj. teren zieleni parkowej.

3. Nieruchomość jest: niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana. Teren płaski, zakrzaczony, porośnięty drzewami liściastymi (olchy i dęby). Otoczenie stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej i szeregowej oraz grunty nie zabudowane.

4.                  Sprzedawana nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń osób trzecich, wolna od hipotek i innych praw rzeczowych i nie ma przeszkód do rozporządzania nią.

5.                  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy (kasa czynna w godz. 8.00 – 15.00) lub na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim  nr  92 1020 1055 0000 9302 0133 2980 Bank PKO BP S.A. Warszawa do dnia 19.09.2011r. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej.

6.                  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości jak wyżej. W przypadku osób będących w związku małżeńskim do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z przedłożeniem pisemnego wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu. Osoby prawne winny przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo oraz aktualny wypis z właściwego rejestru.

7.                  Przetarg odbędzie się w dniu 22.09.2011 o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 32 A w Sali Konferencyjnej (I piętro).

8.                  Cena nieruchomości gruntowej osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek 23% VAT i płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży.

9.                  Warunki przetargu określa regulamin, z którym należy się zapoznać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim. Burmistrz może odwołać przetarg tylko z uzasadnionej przyczyny.

Informacje: pok. 212, nr tel. (22) 463-46-28,

oraz na www.grodzisk.pl ; www.bip.grodzisk.pl 

 

Załączniki

WGN.6840.13.2011_-_I_przetarg_WIOSLARSKA.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 51.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 318
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2011-08-18 11:20:17
Czas publikacji: 2011-08-18 11:20:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak