Ogłoszenie o przetargu 

 

Ogłoszenie o przetargu 

BURMISTRZ

GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 40/1 o pow. 45 m² położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Projektowanej na okres 5 lat z przeznaczeniem pod garaż.

  • Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto za dzierżawę wynosi 60 zł.
  • Do stawki czynszu dzierżawy ustalonej w drodze przetargu dodaje się należny podatek VAT w wysokości  22%.
  • Czynsz dzierżawny wraz z VAT – płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  100zł (słownie: sto złotych).

Minimalne postąpienie wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim nr 92 1020 1055 0000 9302 0133 2980 bank PKO S.A. w Warszawie do dnia 25.01.2010 r. (włącznie).

Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy dzierżawy.

Wadium wpłacone przez Oferenta wygrywającego przetarg zalicza się na poczet czynszu umownego.

Wadium wniesione przez Oferenta, który przetarg przegrał podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.01.2010 r. o godz.  11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 32A w Małej Sali Konferencyjnej (parter).

Szczegółowe warunki przetargu określa regulamin przetargu, z którym obowiązkowo należy się zapoznać przed przystąpieniem do przetargu.  Regulamin przetargu jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim ulicy Kościuszki 32A (Sala Obsługi Mieszkańców, stanowisko Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. www.bip.grodzisk.pl, www.grodzisk.pl.

Burmistrz może odwołać przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny.

 

Załączniki

Ogloszenie.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 54.5k Format: .doc Pobierz

REGULAMIN.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 41k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 336
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2010-01-13 09:30:14
Czas publikacji: 2010-01-13 09:30:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak