UCHWAŁA Nr 544/2009 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok 

 

UCHWAŁA Nr 544/2009 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok 

UCHWAŁA Nr 544/2009

RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 16 grudnia 2009 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

 

 1. Ustala się dochody gminy ogółem w wysokości 119.796.636 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

a/ bieżące w kwocie 102.110.636 zł.

b/ majątkowe w kwocie 17.686.000 zł.

 1. Dochody ustalone w  ust. 1 obejmują:

a/ dotacje na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 7.788.673 zł zgodnie z załącznikiem nr 12,

b/ dochody z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 80.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,

c/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 650.000,00 zł.

 

§ 2

 

 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 125.860.773 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1/ Wydatki bieżące w wysokości 81.510.773 zł, w tym na:

a/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 7.788.673 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,

b/ wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 780.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,

c/  wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 1.400.000,00 zł

d/ wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 800.000 zł,

e/ wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 230.000 zł.

         2/ Wydatki majątkowe i inwestycyjne w wysokości 44.350.000 zł.

 

§ 3

 

1. Powstały deficyt budżetu gminy w wysokości 6.064.137 zł będzie pokryty z :

a/ przychodów z pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł,

b/ wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 5.064.137  zł. - zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Spłaty pożyczek i kredytów w roku budżetowym 2010 w kwocie 9.437.348,46 zł. będą pokryte z :

a/ przychodów z kredytów w kwocie 7.500.000,00 zł,

b/ wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.937.348,46 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pożyczki udzielone w roku budżetowym 2010 w kwocie 60.000 zł. będą pokryte z :

a/ wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

 

§ 4

 

 1. Ustala się wydatki majątkowe i inwestycyjne na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 4 w wysokości 44.350.000 zł
 2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 4A
 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art.124 ust.1 pkt. 4a ustawy o finansach publicznych) w wysokości 4.666.128 zł zgodnie z załącznikiem nr 4B.

 

§ 5

 

Ustala się zakres i kwoty dotacji:

 1. Przedmiotowych i celowych dla zakładów budżetowych w kwocie 1.815.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 2. Podmiotowych dla jednostek realizujących zadania gminy z zakresu oświaty i edukacji w kwocie 2.890.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6a.

 

§ 6

 

Ustala się dotacje dla instytucji kultury w kwocie 3.200.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

 

§ 7

 

Ustala się dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy w kwocie 1.475.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

§ 8

 

Ustala się plan przychodów i wydatków

a/  Zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9

b/ Rachunku dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10.

c/ Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 5.
 2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

 

§ 10

 

 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 900.000,00 zł.
 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 500 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

 

§ 11

 1. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na:

1/ sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy - do wysokości 3.500.000 zł,

2/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - do wysokości 1.000.000 zł.

3/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - do wysokości 7.500.000 zł.

 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

1/ zaciągania nowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000 zł,

2/ dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3/ udzielania w roku budżetowym 2010 pożyczek z budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki do wysokości 60.000 złotych.

4/ zaciągania zobowiązań:

a/ na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 4A i nr 4B,

b/ z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na kwotę 5.000.000 zł.

5/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 12

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

 

§ 13

 

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 rok i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
 2. Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Alicja Pytlińska

 

Załączniki

Uchwala_544_-_Budzet_2010.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 55.5k Format: .doc Pobierz

Zalaczniki_do__Uchwaly_nr_544_-_Budzet_2010.xls

Data: Brak danych Rozmiar: 373k Format: .xls Pobierz

Liczba odwiedzin : 476
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2010-01-04 10:50:48
Czas publikacji: 2010-01-04 10:50:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak