Ogłoszenie o przetargu 

 
Ogłoszenie o przetargu 

BURMISTRZ

GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szczęsne gmina Grodzisk Mazowiecki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 11 o pow. 15 m² na okres 3 lat z przeznaczeniem pod kiosk handlowy.

  • Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto za dzierżawę wynosi 130,00zł (słownie: sto trzydzieści złotych).
  • Do stawki czynszu dzierżawnego ustalonej w drodze przetargu dodaje się należny podatek VAT w wysokości 22%.
  • Czynsz dzierżawny wraz z VAT – płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych  00/100).

Minimalne postąpienie wynosi 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą  wadium. Wadium należy wpłacać w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 32A lub na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim nr 92 1020 1055 0000 9302 0133 2980 Bank PKO BP S.A. w Warszawie (00-950), ul. Nowogrodzka 35/41 do dnia 01.10.2010 r. do godz. 15ºº.

Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy dzierżawy.

Wadium wpłacone przez Oferenta wygrywającego przetarg zalicza się na poczet czynszu umownego.

Wadium wniesione przez Oferenta, który przetarg przegrał podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 04.10.2010 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 32A w Małej Sali Konferencyjnej (parter).

Szczegółowe warunki przetargu określa regulamin przetargu, z którym obowiązkowo należy się zapoznać przed przystąpieniem do przetargu.  Regulamin przetargu jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Kościuszki 32A (Sala Obsługi Mieszkańców, stanowisko Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. www.bip.grodzisk.pl, www.grodzisk.pl.

Burmistrz może odwołać przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny.

 

Załączniki

Ogloszenie_I_przetarg_dzierzawa.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 56k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 256
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2010-09-07 12:55:59
Czas publikacji: 2010-09-07 12:55:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak