Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż atrakcyjnych nieruchomości gruntowych położonych w Grodzisku Mazowieckim  

 

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż atrakcyjnych nieruchomości gruntowych położonych w Grodzisku Mazowieckim  

BURMISTRZ GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż atrakcyjnych nieruchomości gruntowych położonych w Grodzisku Mazowieckim

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Położenie

Pow.

Cena

wywoławcza

Wadium

Postąpienie

minimalne

1.

dz. nr 16/1, obr. 45 ,

KW WA1G/00044367/8    

ul. Królewska

2987 m2

1.250.000 zł

+ 22% VAT

125.000 zł

12.500 zł

2.

dz. nr 12/11, obr. 47

KW WA1G/00033779/9

ul. Reymonta

657 m2

166.200 zł

+ 22% VAT

16.700 zł

1.700zł

3.

dz. nr 12/12, obr. 47

KW WA1G/00033779/9

ul. Reymonta

623 m2

157.600 zł

+ 22% VAT

15.800 zł

1.600 zł

 

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości jak wyżej.
  2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium. Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy albo na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim        nr  92 1020 1055 0000 9302 0133 2980 Bank PKO S.A. Warszawa do dnia 25.09.2009r. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej.
  3. Sprzedawane nieruchomości wolne są od roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód do rozporządzania nimi.
  4. Przetarg odbędzie się w dniu 29.09.2009r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 32 A w Sali Konferencyjnej (I piętro).
  5. Zastrzega się:

        prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat (art. 593, 594 KC) od daty nabycia nieruchomości w przypadku niewywiązania się przez nabywcę lub następców prawnych z terminu zabudowy.

        W przypadku nieruchomości oznaczonej nr ew. 16/1 - prawo naliczania kar umownych na zasadach określonych w regulaminie  przetargu w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości.

  1. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

        dz. nr 16/1 położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę usług handlu oraz innych usług z towarzyszeniem zabudowy mieszkaniowej,

        dz. nr 12/11 oraz dz. nr 12/12 położone są na terenie nie posiadającym Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy ustala dla tego terenu inwestycje polegającą na zabudowie bliźniaczej.

  1.  

        Nieruchomość oznaczona nr ew. 16/1 ma kształt nieregularny, teren płaski, suchy, nielicznie zakrzewiony,

        Nieruchomości oznaczone nr ew. 12/11 oraz nr 12/12 mają kształt zbliżony do prostokąta, zakrzewione.

  1. Termin zagospodarowania – rozpoczęcie budowy 2 lata, zakończenie budowy – 4 lata od dnia nabycia nieruchomości.
  2. Przygotowanie nieruchomości do inwestycji spoczywać będzie na nabywcy.
  3. Warunki przetargu określa regulamin, z którym należy się zapoznać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim. Burmistrz może odwołać przetarg tylko z uzasadnionej przyczyny.

Informacje: pok. 212, nr tel. (22) 463-46-28, oraz na www.grodzisk.pl., www.bip.grodzisk.pl.

 

Załączniki

przetarg_9_-_ogloszenie_reymonta,_krolewska,.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 41.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 303
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2009-07-24 09:42:44
Czas publikacji: 2009-07-24 09:42:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak