Ogłoszenie o przetargu 

 

Ogłoszenie o przetargu 

BURMISTRZ

Grodziska Mazowieckiego

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. T. Kościuszki 11 (w ścisłym centrum miasta przy zbiegu ulic T. Kościuszki i Spółdzielczej)

 

  1. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka 140/1 o pow. 927m2 w obrębie nr 24, opisana w KW WA1G/00014442/9.
  2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z towarzyszeniem usług nieuciążliwych, znajduje się w strefie „A” ochrony konserwatorskiej. Istnieje nakaz uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
  3. Nieruchomość jest położona w pełni uzbrojona.
  4. Zastrzega się:

        prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat (art. 593, 594 KC) od daty nabycia nieruchomości w przypadku niewywiązania się przez nabywcę lub następców prawnych z terminy zabudowy.

        prawo naliczania kar umownych na zasadach określonych w regulaminie przetargu w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości.

5.      Termin zagospodarowania – rozpoczęcie budowy - 2 lata, zakończenie budowy – 4 lata od dnia nabycia nieruchomości.

6.     Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 900.000 złotych (słownie: dziewięćset tys. zł.). Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 90.000 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Minimalne postąpienie wynosi 9.000 złotych (słownie: dziewięć tys. zł.,).
  2.  W przetargu mogą brać udział osoby   fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium. Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy albo na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim nr 92 1020 1055 0000 9302 0133 2980 Bank PKO S.A. Warszawa do dnia 14.09.2009r.

Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej.

  1. Sprzedawana nieruchomość wolna jest od roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.
  2. Przetarg odbędzie się w dniu 17.09.2009r. o godz. 11 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. T. Kościuszki 32 A w Sali Konferencyjnej (I piętro).
  3. Przygotowanie nieruchomości do inwestycji spoczywać będzie na nabywcy.
  4. Warunki przetargu określa regulamin, z którym należy się zapoznać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim. Burmistrz może odwołać przetarg tylko z uzasadnionej przyczyny. Informacje: pokój 212, nr. tel. (022) 463-46-28, oraz na www.grodzisk.pl, www.bip.grodzisk.pl. 
 

Załączniki

ogloszenie_o_przetargu_-_ul_Kosciuszki_11.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 52.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 354
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2009-07-14 11:09:39
Czas publikacji: 2009-07-14 11:09:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak