Ogłoszenie o przetargu 

 

Ogłoszenie o przetargu 

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

ogłasza trzeci PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż atrakcyjnych nieruchomości gruntowych (działek budowlanych) stanowiących własność Gminy Grodzisk Mazowiecki położonych w Natolinie przy ul. Kasieńki, gm. Grodzisk Maz., przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne szeregowe. Teren płaski. Działki mają kształt prostokątny, są suche, nieuzbrojone. Pełne uzbrojenie w ul. Kasieńki w Natolinie. Aktualnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętych sprzedażą. Ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy nastąpiło w drodze ostatecznej decyzji Burmistrza  o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu z dnia 24.11.2008r.

Nieruchomości wymienione niżej opisane są w KW nr WA1G/00054167/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

L.p.

Numer działki, obręb

Powierzchnia

w m2

Cena wywoławcza

(w zł)

Wadium

(w zł)

Przeznaczenie

Minimalne

postąpienie

(w zł)

1.

104/10

496 m2

66 000 zł

6 600zł

zabudowa

szeregowa

660zł

 

2.

104/13

280 m2

38 000 zł

3 800zł

-//-

380zł

3.

104/14

280 m2

38 000 zł

3 800zł

-//-

380zł

4.

104/15

280 m2

38 000 zł

3 800zł

-//-

380zł

5.

104/16

280 m2

38 000 zł

3 800zł

-//-

380zł

6.

104/17

 275 m2

37 200 zł

3 800zł

-//-

380zł

7.

104/18

545 m2

72 400 zł

7 300zł

-//-

730zł

Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony 22% podatek VAT. Cena wraz z podatkiem VAT płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego. Termin rozpoczęcia inwestycji ustala się na 1 rok, zaś zakończenia na 4 lata od daty podpisania aktu notarialnego.

Działki wolne są od obciążeń i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium na konkretna działkę do kasy albo na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim  nr 92102010550000930201332980 Bank PKO BP S.A. Warszawa do dnia 24 kwietnia 2009r.  Osoby prawne winny przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo oraz aktualny wypis z właściwego rejestru.Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Wadium ulega przepadkowi, gdy oferent, który przetarg wygrał uchyla się od podpisania umowy sprzedaży. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 16.12.2008r. natomiast drugi przetarg odbył się 12.03.2009r. i zakończyły się wynikiem negatywnym. Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia  2009r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy ul. T.Kościuszki 32A w Sali Konferencyjnej.

W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego  z przedłożeniem pisemnego wyrażenia  zgody na nabycie nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić jej cenę jednorazowo najpóźniej na dwa dni przed sporządzeniem umowy notarialnej łącznie z podatkiem VAT, pomniejszoną o wniesione wadium na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim nr 87 1020 1055 0000 9502 0133 2972 Bank PKO BP S.A. Warszawa.

Warunki przetargu określa regulamin przetargu, z którym należy zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego. Burmistrz może odwołać przetarg tylko z uzasadnionej przyczyny. Wszelkie informacje o przetargu można uzyskać z Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 32 A, pok. 212, tel. Nr (022) 463-46-28, oraz na www.grodzisk.pl; www.bip.grodzisk.pl.

 

Załączniki

Natolin_III_przetarg.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 62k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 423
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2009-04-24 14:29:08
Czas publikacji: 2009-04-24 14:29:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak