Ogłoszenie o przetargu 

 

Ogłoszenie o przetargu 

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

ogłasza drugi PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż atrakcyjnych nieruchomości gruntowych (działek budowlanych) stanowiących własność Gminy Grodzisk Mazowiecki położonych w Natolinie przy ul. Kasieńki, gm. Grodzisk Maz., przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne szeregowe. Teren płaski. Działki mają kształt prostokątny, są suche, nieuzbrojone. Pełne uzbrojenie w ul. Kasieńki w Natolinie.

Aktualnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętych sprzedażą. Ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy nastąpiło w drodze ostatecznej decyzji Burmistrza  o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu z dnia 24.11.2008r.

Nieruchomości wymienione niżej opisane są w KW nr WA1G/00054167/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

L.p.

Numer działki, obręb

Powierzchnia

w m2

Cena wywoławcza

(w zł)

Wadium

(w zł)

Przeznaczenie

Minimalne

postąpienie

(w zł)

1.

104/10

496 m2

66 000 zł

6 600zł

zabudowa

szeregowa

660zł

 

2.

104/12

436 m2

58 400 zł

6 000zł

zabudowa szeregowa

600zł

3.

104/13

280 m2

38 000 zł

3 800zł

zabudowa szeregowa

380zł

4.

104/14

280 m2

38 000 zł

3 800zł

zabudowa szeregowa

380zł

5.

104/15

280 m2

38 000 zł

3 800zł

zabudowa szeregowa

380zł

6.

104/16

280 m2

38 000 zł

3 800zł

zabudowa szeregowa

380zł

7.

104/17

 275 m2

37 200 zł

3 800zł

zabudowa szeregowa

380zł

8.

104/18

545 m2

72 400 zł

7 300zł

zabudowa szeregowa

730zł

Wszystkie działki położone są we wsi i obrębie geodezyjnym Natolin gmina Grodzisk Mazowiecki.

Podana cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT. Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony 22% podatek VAT. Cena wraz z podatkiem VAT płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego. Termin rozpoczęcia inwestycji ustala się na 1 rok, zaś zakończenia na 4 lata od daty podpisania aktu notarialnego.

Działki wolne są od obciążeń i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium na konkretną działkę do kasy albo na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim nr 92102010550000930201332980 Bank PKO BP S.A. Warszawa do dnia 6 marca 2009r.  Osoby prawne winny przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo oraz aktualny wypis z właściwego rejestru.

Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Wadium ulega przepadkowi, gdy oferent, który przetarg wygrał uchyla się od podpisania umowy sprzedaży.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 16.12.2009r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 marca 2009r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy ul. T.Kościuszki 32A w Sali Konferencyjnej.

 

W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z przedłożeniem pisemnego wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić jej cenę jednorazowo najpóźniej na dwa dni przed sporządzeniem umowy notarialnej łącznie z podatkiem VAT, pomniejszoną o wniesione wadium na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim nr 87 1020 1055 0000 9502 0133 2972 Bank PKO BP S.A. Warszawa.

Warunki przetargu określa regulamin przetargu, z którym należy zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego. Burmistrz może odwołać przetarg tylko z uzasadnionej przyczyny. Wszelkie informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 32 A, pok. 212, tel. nr (022) 463-46-28, oraz na: www.grodzisk.pl;  www.bip.grodzisk.pl,  email: katarzyna.gorska@grodzisk.pl.

 

Załączniki

Natolin_II_przetarg.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 64.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 346
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2009-02-06 08:58:40
Czas publikacji: 2009-02-06 08:58:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak