Ogłoszenie o przetargu 

 

Ogłoszenie o przetargu 

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
ogłasza drugi PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż atrakcyjnej nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Grodzisk Mazowiecki położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 14.

1. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów nr 35 o powierzchni 1939 m2 w obrębie 28, uregulowana w KW nr WA1G/00002504/5, zabudowana obiektem wolnostojącym, trzykondygnacyjnym (piwnica, parter, poddasze użytkowe), całkowicie podpiwniczonym, murowanym, wykonanym w technologii tradycyjnej jako obiekt mieszkalny użytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem.

Powierzchnia zabudowy wynosi 506 m2, powierzchnia użytkowa 437,54 m2.

2. Nieruchomość gruntowa zabudowana objęta jest ochroną konserwatorską, natomiast obiekt znajdujący się na gruncie został włączony do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Budynek wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków dopuszcza możliwość modernizacji obiektu poprzez przekształcenie bryły obiektu tj. dokonanie rozbudowy na tyłach działki, połączonej z budynkiem zabytkowym np. łącznikiem. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla konstrukcji budynku MWKZ dopuści jego rozbiórkę z warunkiem rekonstrukcji.

3. Nieruchomość jest położona w ścisłym centrum miasta, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną z towarzyszeniem usług nieuciążliwych. Działka ma kształt regularny, posiada pełny dostęp do infrastruktury.

4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 900.000 złotych (słownie: dziewięćset tysięcy złotych).
Sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 90.000 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Minimalne postąpienie wynosi 9.000 złotych (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium.
Wadium należy wpłacić do kasy albo na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim nr 92102010550000930201332980 Bank PKO BP S.A. Warszawa do dnia

17 kwietnia 2009 r.  Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej.

7. Sprzedawana nieruchomość jest wolna od ograniczeń, ciężarów i roszczeń osób trzecich.

 

8. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 06.11.2008r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

9. Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. T. Kościuszki 32A w Sali Konferencyjnej

(I piętro).


10. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany ją zagospodarować wykonując kapitalny remont budynku, ewentualnie jego modernizację. Termin rozpoczęcia prac w ciągu 1 roku, natomiast zakończenie 3 lata od dnia podpisania aktu sprzedaży.

11. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy 24.03.1920 r. o nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 r. nr. 167, poz. 1758 z późn. zmianami).

12. Warunki przetargu określa regulamin, z którym należy zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego. Burmistrz może odwołać przetarg tylko z uzasadnionej przyczyny. Wszelkie informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 32A, pokój 212, nr. tel. (022) 463-46-28, oraz na www.grodzisk.pl,  www.bip.grodzisk.pl, e-mail:katarzyna.gorska@grodzisk.pl.

 

Załączniki

ogloszenie_ul_Kosciuszki_14_II_przetarg.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 45k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 382
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2009-02-06 08:48:12
Czas publikacji: 2009-02-06 08:48:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak