Ogłoszenie o konkursie 

 

Ogłoszenie o konkursie 

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

 

Zaprasza

„ podmioty uprawnione“ zgodnie z treścią art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 2008 nr 115, poz. 728 ), posiadające doświadczenie oraz potencjał rzeczowy i kadrowy do udziału w otwartym konkursie ofert na:

 

 

zapewnienie miejsc w schronisku dla bezdomnych kobiet i mężczyzn

w okresie od dnia 1 kwietnia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

 

Podmiotami uprawnionymi są:

- organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

 

 

2. Warunki rzeczowo – kadrowe niezbędne dla realizacji zadań: zezwolenie lub inny dokument (np. statut) stanowiący podstawę prowadzenia placówki,  informacja o kwalifikacjach zawodowych kadry, informacje o bazie lokalowej placówki oraz program działania i plan pracy placówki na 2009 r.

 

3. Opis zadania:

- zapewnienie całodobowego schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Grodzisk Mazowiecki,

- zapewnienie mieszkańcom minimum jednego gorącego posiłku dziennie,

- zapewnienie możliwości korzystania przez mieszkańców z łazienek i pralni,

- pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

- pomoc w znalezieniu zatrudnienia, uzyskaniu utraconych dokumentów, uzyskaniu świadczeń społecznych itp.

- wspieranie w walce z uzależnieniem,

- pomoc w usamodzielnieniu się.

 

 

4. Wysokość dotacji na realizację zadania w 2009 roku wynosić będzie 70.000,00 zł.

   - w latach 2010 – 2011 wysokość dotacji zostanie ustalona przy planowaniu budżetu odpowiednio na każdy kolejny rok

W roku 2008 r. dotacja na jedno miejsce dla osoby bezdomnej  wynosiła 600,00 złotych miesięcznie, w sumie rocznie 58.324 złote.

 

5. Osobą upoważnioną do kontaktu z „ podmiotami uprawnionymi” jest Katarzyna Dłuska oraz Danuta Księżyk tel. 0-22 755 51 11 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim, ul. 11-go Listopada 33,  codziennie z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9:30 do 15:30.

 

6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

 

7. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert:

a) Oferent może zwrócić się do Zlecającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zlecający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie ogłoszenia wpłynęła do Zlecającego na mniej niż 6 dni przed terminem złożenia ofert.

Zlecający jednocześnie przesyła treść wyjaśnień wszystkim Oferentom, którym doręczono ogłoszenie, bez ujawnienia źródła zapytania.

b) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zlecający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść ogłoszenia. Każda taka zmiana stanie się częścią ogłoszenia i zostanie dostarczona w formie jednolitego tekstu wszystkim Oferentom. Modyfikacja nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w konkursie oraz sposobu oceny ich spełnienia.

 

8. Oferenci uczestniczący w postępowaniu zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

8.1. oferty podmiotu uprawnionego na wzorze oferty stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. nr 44, poz. 427) z uwzględnieniem dyspozycji art. 29 ustawy o pomocy społecznej,

8.2. aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,

8.3. sprawozdania finansowego z działalności podmiotu za rok 2008 lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności,

8.4. sprawozdania z działalności merytorycznej pomiotu za rok 2008 lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności.

8.5. aktualnych odpisów dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej,

8.6. oświadczenia o spełnianiu wszelkich norm technicznych i bezpieczeństwa przez obiekty schroniska.

 

9. Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim, ul.11-go Listopada 33 do dnia 03 kwietnia 2009 roku do godziny 15.30 lub za pośrednictwem poczty. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Ośrodka Pomocy Społecznej, a nie data jej nadania. Koperta musi być oznaczona napisem:

Oferta – Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej – zapewnienie miejsc w schronisku dla bezdomnych kobiet i mężczyzn”

 

10. Oferta złożona po terminie – nie będzie rozpatrywana.

 

11.Kryteria wyboru ofert:

program działania na 2009 rok 10 pkt

zasoby rzeczowe – baza do realizacji zadań 10 pkt

potencjał kadrowy 10 pkt

cena dobowego pobytu 1 osoby bezdomnej 40 pkt,

deklarowany udział środków własnych 20 pkt,

odległość schroniska od Grodziska Mazowieckiego 10 pkt.

 

12. Ocena ofert dokonana zostanie przez Zespół Opiniujący powołany przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego na podstawie treści złożonych ofert.

 

13. Oferty sporządzone wadliwie (nie zawierające wszystkich informacji wymaganych przez Zlecającego) oraz oferty niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji nie będą rozpatrywane.

 

14. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

15. Przy rozpatrywaniu ofert:

1) W zakresie kryterium „ Program działania na 2009 rok” zamawiający udzieli punkty na podstawie zgłoszonych możliwości realizacji zadania – maksymalnie do 10 pkt.

2) W zakresie kryterium „zasoby rzeczowe – baza do realizacji zadań” Zlecający udzieli punkty na podstawie opisu Oferenta oraz przedłożonych odpisów dokumentów – maksymalnie do 10 pkt.

3) W zakresie kryterium „potencjał kadrowy” Zlecający udzieli punkty na podstawie informacji zawartej w ofercie oraz kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej – maksymalnie do 10 pkt.

4) W zakresie kryterium „cena dobowego pobytu 1 osoby bezdomnej” Zamawiający udzieli punkty na podstawie informacji zawartej w ofercie– maksymalnie do 40 pkt.

5) W zakresie kryterium „deklarowany udział środków własnych” Zlecający udzieli punkty na postawie informacji zawartej w ofercie – maksymalnie do 20 pkt.

6) W zakresie kryterium „ odległość schroniska od Grodziska Mazowieckiego” Zlecający udzieli punkty na podstawie ilości kilometrów (przy uwzględnieniu dróg publicznych)– maksymalnie do 10 pkt.

 

16. Zamawiający dokona oceny i rozstrzygnięcia postępowania w przypadku zgłoszenia jednej ważnej oferty.

 

17. Oferta, która uzyska największą ilość punktów przedstawiona zostanie Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego jako kandydat do realizacji zadania przez Zespół Opiniujący w terminie do dnia 09 kwietnia 2009 roku

 

18. Unieważnienie „otwartego konkursu ofert” nastąpi, jeżeli:

1) Nie złożona zostanie żadna oferta podlegająca rozpoznaniu,

2) Cena „najkorzystniejszej oferty” przewyższa kwotę, którą Zlecającego może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowych zadań z zakresu pomocy społecznej.

3) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie „otwartego konkursu ofert” lub wykonanie przedmiotowych zadań z zakresu pomocy społecznej nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4) „otwarty konkurs ofert” obarczony jest wadą umożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej.

 

19.Wyniki otwartego konkursu ofert zawierające uzasadnienie wyboru „najkorzystniejszej oferty” przesłane zostaną do wszystkich uczestników oraz podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim.

 

20. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, w sprawach otwartego konkursu ofert nie przewiduje się składania protestów i odwołań.

 

21. Po wyłonieniu w drodze otwartego konkursu Wykonawcy – zawarta zostanie umowa o wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej na lata 2009 -2011, z wykorzystaniem wzoru umowy stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. nr 61., poz. 545). Umowa będzie corocznie aneksowana w części dotyczącej wysokości dotacji z chwilą ustalenia wysokości dotacji na kolejne lata do roku 2011.

.

 

22. Postępowanie ofertowe oraz wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w art.25-35 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 2008 nr 115, poz. 728).

 

 

                                                                                     BURMISTRZ

                                     

                                                                                Grzegorz Benedykciński

 


Liczba odwiedzin : 290
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2009-03-11 11:56:21
Czas publikacji: 2009-03-11 11:56:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak