Strategia rozwoju gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-2024 

 

 

UCHWAŁA NR 692/2014

RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-2024”

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się do realizacji dokument „Strategia rozwoju gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-2024” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 3.  Traci moc uchwała Nr 266/2004 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia „Strategii rozwoju gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2003–2013”.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Wróblewska

 

Załączniki

uchwala_692.pdf

Data: 2014-03-04 10:38:21 Rozmiar: 1.64M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1074
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Robert Golik
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Chrzanowska
Czas wytworzenia: 2017-08-08 11:56:59
Czas publikacji: 2017-09-06 13:18:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak