Samodzielne Stanowisko ds. Kształtowania Przestrzeni Publicznej 

 

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Nazwisko i imię pracownika

Stanowisko

Adres e-mail

Telefon stacjonarny i komórkowy

Monika Kwiczak

Główny Specjalista

monika.kwiczak@grodzisk.pl

/22/ 463 46 09

/22/ 755 55 34 wew. 105

Katarzyna Marcinkowska

Główny Specjalista ds. zieleni miejskiej

katarzyna.marcinkowska@grodzisk.pl

 

 

Zakres obowiązków komórki organizacyjnej: 

 

1. Planowanie oraz kompleksowy nadzór nad rozwojem zieleni miejskiej poprzez:

a) prowadzenie prac studialnych i projektowych oraz wykonywanie badań, analiz i ekspertyz dotyczących rozwoju terenów zieleni, w tym: budowy i zapewnienia właściwych standardów ich utrzymania,

b) pozyskiwanie funduszy na budowę, modernizację i remonty terenów zieleni,

c) wykonywanie czynności związanych ze zlecaniem, zawieraniem umów, nadzorowaniem i dokonywaniem odbioru robót związanych z urządzaniem terenów zieleni,

d) prowadzenie kontroli prac pielęgnacyjnych w okresie pogwarancyjnego utrzymania zrealizowanych inwestycji,

e) współpraca przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem zachowywania istniejącej zieleni lub tworzenia nowych terenów zieleni,

f) współpraca z jednostkami organizacyjnymi urzędu w zakresie doboru gatunków nowych nasadzeń w procesie kompensacji wycinek oraz współpraca w zakresie projektowania i urządzania zieleni przy nowych inwestycjach,

g) współpraca z administratorami i zarządcami terenów, w tym z Zakładem Gospodarki Komunalnej, w zakresie urządzania i utrzymania publicznie dostępnych terenów zieleni.


2. Inicjowanie i nadzorowanie działań w zakresie zagospodarowania terenów publicznych obiektami małej architektury.

3. Prowadzenie prac związanych z regulacjami standaryzującymi elementy seryjne, wykorzystywane w przestrzeni publicznej, takie jak: ławki, kosze na śmiecie, latarnie, wygrodzenia, wiaty przystankowe, słupy reklamowe, stojaki na rowery.

4. Podejmowanie działań dotyczących uporządkowania miasta w zakresie lokalizacji oraz formy niewielkich obiektów architektonicznych w przestrzeni publicznej, w szczególności takich jak: kioski, stoiska, altany śmietnikowe, automaty, kontenery, szafki i złącza, reklamy, szyldy, obiekty tymczasowe, ogródki gastronomiczne, itp.

5. Prowadzenie projektów umieszczania murali i dzieł sztuki użytkowej w krajobrazie miasta.

6. Prowadzenie spraw związanych ze wznoszeniem pomników oraz obiektów pamiątkowych, w tym uzgadnianie i opiniowanie formy i lokalizacji.

7. Monitorowanie stanu przestrzeni publicznej oraz składanie w tym zakresie stosownych wniosków, uwag i zastrzeżeń.

8. Inicjowanie akcji i konsultacji społecznych w sprawach ładu przestrzennego oraz estetyki budynków i przestrzeni publicznych w mieście; monitorowanie i dokumentowanie sytuacji na terenie miasta w tej dziedzinie.

9. Prowadzenie kampanii informacyjnych mających na celu propagowanie pozytywnych przykładów dobrych i pożądanych rozwiązań estetycznych w przestrzeni publicznej miasta i gminy, a także wiedzy i świadomości estetycznej mieszkańców, w szczególności właścicieli nieruchomości i podmiotów gospodarczych oraz doradztwo w tej dziedzinie udzielane wszystkim zainteresowanym.

10. Interwencje w sprawie nieuzgadnianych bądź nielegalnych naniesień w przestrzeni publicznej.

11. Prowadzenie Programu Grodziska Karta Mieszkańca.

 


Liczba odwiedzin : 952
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Siwik
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Kwiczak
Czas wytworzenia: 2008-03-04 14:32:14
Czas publikacji: 2017-10-02 09:05:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak