Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Przyczyny i skutki wadliwych decyzji wydawanych przez organy samorządu terytorialnego

2018-01-11 12:41:03
Informacja pokontrolna dot. postępowania „Wykonanie dokumentacji koncepcyjnej oraz projektowo-kosztorysowej dla obszarów przeznaczonych pod parki, skwery i ciągi zieleni przyulicznej o łącznej powierzchni około 37 809 m2 w ramach projektu pn. „Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki” – ZP.271.84.2015” realizowanego w ramach Projektu POIS.02.05.00-00-0026/16

2017-11-22 10:09:56
Wystąpienie pokontrolne Utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowych w miastach

2017-11-16 08:27:25
MUW zawiadomienie o kontroli - wykorzystanie dotacji otrzymanej z MUW w Warszawie w rozdziale 85211w 2016 r.

2017-09-14 10:56:57
MUW protokół wykorzystanie dotacji otrzymanej z MUW w Warszawie w rozdziale 85211w 2016 r.

2017-09-14 10:53:17
Protokół z kontroli zadania „Przebudowa zbiorników wodnych zwanych „Stawy Walczewskiego” w Grodzisku Mazowieckim”

2017-07-17 17:21:13
Kontrola sanitarna nieskanalizowanych ustępów publicznych typu TOI - TOI zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 25.05.2017

2017-06-16 13:29:56
Protokół z kontroli "Zabiegi pielęgnacyjne w zabytkowym parku w Kłudnie Starym oraz uzupełnienia nasadzeń drzew w Parku Walczewskiego Gmina Grodzisk Mazowiecki".

2017-03-16 09:53:26
Kontrola zakończonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie ustawy Pzp lub zgodnie z zasadą konkurencyjności

2017-03-08 13:42:56
Kontrola trwałości projektu o nazwie "Przebudowa ulicy Niedźwiedziej ze ścieżką rowerową w m. Adamowizna, Gmina Grodzisk Mazowiecki"

2017-03-08 09:09:54