Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 

 
 

INFORMACJE OGÓLNE

1. Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "użytkownikami", informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

2. Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, czy to w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej do ponownego wykorzystywania.

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego są określone w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016, poz. 352) – dalej "InfSekPublU".

3. Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje sektora publicznego:

1) udostępnione w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie podmiotowej BIP www.bip.grodzisk.pl oraz stronie internetowej gminy www.grodzisk.pl;
2) przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

4. Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego podlega ograniczeniu na podstawie art. 6 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (InfSekPublU), wynikające:

1) z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych;
2) ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne);
3) z przepisów innych ustaw;
4) z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany.

 

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

1. Jeżeli dla danej informacji publicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub na stronie internetowej gminy nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje lub ich części w celu ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

1) poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji,
2) udostępniania informacji innym jej użytkownikom w pierwotnie pozyskanej formie,
3) informowaniu o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

2. Burmistrz Grodziska Mazowieckiego nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej.

3. Powtórne wykorzystywanie informacji publicznej udostępnionej w wyżej wymieniony sposób jest bezpłatne.

4. Dla informacji sektora publicznego udostępnianej w trybie wnioskowym, warunki ponownego wykorzystywania określane będą odrębnie dla każdego wniosku i przekazywane wnioskodawcy.

 

OPŁATY ZA PONOWNE WYKORZYSTYWANIE

1. Zgodnie z art. 16 InfSekPublU, informacja sektora publicznego w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
Ograniczenie tej zasady ma miejsce wówczas, kiedy przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga od podmiotu zobowiązanego poniesienia dodatkowych kosztów.

2. Ustalając wysokość opłaty (art. 17 InfSekPublU) uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

3. W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Urzędu, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, użytkownik może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty, uwzględniającej koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

 

POZYSKANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO DO PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA W TRYBIE WNIOSKOWYM

1.W trybie wnioskowym pozyskuje się informację sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, która:

1) nie została udostępniona na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim,
2) została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
3) będzie wykorzystywana w warunkach innych, niż zostały dla niej określone,
4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

2. Wniosek wnosi się również, kiedy ponowne wykorzystywanie ma być realizowane poprzez stały i bezpośredni dostęp w czasie rzeczywistym do informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Urzędu.

3. Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w postaci papierowej lub elektronicznej na adres:

1) Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, ul. T. Kościuszki 32a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
2) e-mail: urzad@grodzisk.pl
3) Elektroniczna Skrzynka Podawcza – ESP: /umgrodziskmaz/SkrytkaESP


4. Wniosek rozpatrywany jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może być rozpatrzony w terminie 14 dni, wnioskodawca zostaje poinformowany o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w jakim wniosek zostanie rozpatrzony, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

5. Zgodnie z art. 21 ust. 3 InfSekPublU wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę podmiotu zobowiązanego,
2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię, nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy lub pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych,
6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób , albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, w przypadku wniosku o umożliwienie dostępu w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym,
7) wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, w przypadku wniosków o taki dostęp.

Wniosek można złożyć na załączonym druku (ma on charakter pomocniczy).

 

ŚRODKI PRAWNE PRZYSŁUGUJĄCE W PRZYPADKU ODMOWY WYRAŻENIA ZGODY NA PONOWNE WYKORZYSTYWANIE

1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie ma 14 dni od dnia otrzymania oferty na zawiadomienie Urzędu o przyjęciu oferty lub złożenie sprzeciwu z powodu naruszenia przepisów InfSekPublU. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu, Burmistrz w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

2. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z zm.), z tym że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Zarządzenie w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania

 

 

Załączniki

ponowne wykorzystywanie - wniosek.doc

Data: 2016-09-29 14:36:11 Rozmiar: 68.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 1491
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Siwik
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Kania
Czas wytworzenia: 2016-09-29 14:21:29
Czas publikacji: 2016-10-28 10:04:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak