Petycje 

 
 

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania w sprawach dotyczących petycji.

Przedmiot petycji:
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Nadawca petycji:

Petycje mogą składać:

 • obywatel lub grupa obywateli,
 • osoby prawne (organizacje i stowarzyszenia).

Petycję można złożyć w interesie:

 • publicznym, czyli wszystkich obywateli,
 • podmiotu wnoszącego petycje, czyli własnym,
 • innego podmiotu np. sąsiada lub znajomego, ale za jego pisemną zgodą.

Petycja powinna zawierać:

 1. Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji) W przypadku gdy petycja jest składana w interesie innego podmiotu konieczne jest zamieszczenie w niej także: imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu, miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu, adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej oraz dołączenie pisemnej zgody tego podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu. W przypadku braku tych elementów organ właściwy do rozpatrzenia petycji  w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia zaistniałych braków.
 2. Jeżeli petycję składa grupa podmiotów  należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów, miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów  oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
 3. Wskazanie adresata petycji.
 4. Wskazanie przedmiotu petycji.

Forma składania petycji:

 1. forma pisemna - petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę, która składa petycję w imieniu tego podmiotu.
 2. drogą elektroniczną - może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Termin rozpatrzenia petycji:

 1. bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia,
 2. w przypadku konieczności uzupełnienia brakujących, wymaganych zapisami ustawy  danych przez składającego, termin rozpatrzenia liczony jest od dnia uzupełnienia tych danych.

Petycja, która nie będzie zawierała imienia, nazwiska (albo nazwy) oraz adresu wnoszącego petycję pozostawiona zostanie bez rozpatrzenia. Dane osobowe autora (lub autorów) petycji chronione są  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.). Jeżeli składający petycję lub osoba składająca petycję w jego imieniu wyrazi zgodę na ujawnienie danych osobowych rozpatrujący petycje  może ujawnić te dane na stronie internetowej, na której w oparciu o zapis art. 8 cytowanej wyżej ustawy prowadzony jest rejestr petycji.

 

Liczba odwiedzin : 1021
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Siwik
Osoba odpowiedzialna za informację : Rafał Siwik
Czas wytworzenia: 2016-02-25 10:35:15
Czas publikacji: 2016-02-25 10:59:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak