Dostęp do informacji publicznej 

 
 

Dostęp do informacji publicznej      

Prawo dostępu do informacji publicznej zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oznacza prawo do uzyskiwania  informacji  o działalności organów  władzy publicznej oraz osób pełniących  funkcje publiczne.

Zasady oraz tryb udostępniania i pozyskiwania informacji publicznej zostały szczegółowo  określone w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2015, poz. 2058 ze zm.) – dalej „DostInfPubU”.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

 

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,


2) wglądu do dokumentów urzędowych (dokumentem urzędowym, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie informacji publicznej, jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy),
3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.


Pozyskiwanie  informacji publicznej w trybie  bezwnioskowym

Głównym źródłem  informacji publicznej są treści udostępnione w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grodzisk.pl  oraz na stronie internetowej gminy www.grodzisk.pl ;

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ustawy). Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie,  jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w wyżej wymienionym  terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Prawo dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na:

1) ochronę  informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych,
2) prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, a także w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa).

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, jednak jeżeli podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji. Decyzja taka winna zawierać uzasadnienie, a także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra (np. prawo do prywatności itp.), wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji w drodze decyzji Burmistrza Grodziska Mazowieckiego przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Kolegium Odwoławczego w Warszawie , wniesione za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną. 

W przypadku bezczynności w udostępnieniu informacji wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniesione za pośrednictwem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.

 

 

Nie istnieje obligatoryjny wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej,  od którego wypełnienia uzależnione byłoby udostępnienie informacji przez zobowiązany podmiot. Wniosek powinien jednak zawierać opis wnioskowanej informacji oraz wskazywać sposób udostępnienia. Poniżej zamieszczono przykładowy wzór wniosku, z którego można skorzystać.

 

 

 

Załączniki

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.docx

Data: 2016-10-11 13:28:56 Rozmiar: 28.73k Format: .docx Pobierz

Liczba odwiedzin : 6465
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Siwik
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Kania
Czas wytworzenia: 2015-11-12 10:37:08
Czas publikacji: 2016-10-11 13:28:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak