Informacje podstawowe 

 
 

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
ul. T. Kościuszki 32a
05-825 Grodzisk Mazowiecki

 

Dane kontaktowe:
Telefon:    22 755 55 34, 22 755 20 16
Fax:   22 755 53 27
Email:   urzad@grodzisk.pl
Adres www:   www.grodzisk.pl
Adres ESP:   /umgrodziskmaz/SkrytkaESP
     
NIP GMINY:   5291745901
REGON GMINY:   013269137
IDENTYFIKATOR GMINY:   1405043
     
NIP URZĘDU:   5291214227
REGON URZĘDU:   000524789
     

Numer konta:  Bank Pekao SA 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264


Godziny urzędowania:

poniedziałek:    9.00 - 18.00
wtorek - czwartek:   8.00 - 16.00
piątek:   8.00 - 15.00

 

Godziny otwarcia kasy:

poniedziałek:    9.00 - 17.00
wtorek - czwartek:   8.00 - 15.00
piątek:   8.00 - 14.00

 

 

Klauzula Informacyjna zgodna z Art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego, ul. T. Kościuszki 32 a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, e-mail: urzad@grodzisk.pl, tel. 22 755 55 34.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: abi@grodzisk.pl, tel. 22 755 55 34.
3. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celach
a) wypełnienia obowiązków prawnych
b) realizacji umów
c) w pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody
na podstawie:
a) wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
b) w związku z wykonywaniem zapisów zawartych w umowach (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
c) w związku z realizacją obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
d) w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Państwa danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz osoby posiadające dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępnie do informacji publicznej, w przypadku w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z 2017 r. z póź. zm.)
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych w Art. 17 ust. 3 RODO)
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) prawo do przenoszenia danych
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
9. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania opisanych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposobie i trybie określonym w przepisach RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl
11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
12. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z póz. zm.). Osoba, której dane dotycza jest zobowiązana do ich podania w celu uczestnictwa w postępowaniu administracyjnym. Niepodanie danych powoduje niemożliwość uczestniczenia w postępowaniu administracyjnym.
13. Podanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i realizowania umowy. Niepodanie danych osobowych powoduje niemożliwość zawarcia i realizacji umowy.

 

 

Liczba odwiedzin : 432576
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Robert Golik
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Dunaj
Czas wytworzenia: 2015-06-03 00:00:00
Czas publikacji: 2018-08-06 10:04:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak