Nie udostępnione w BIP 

 
 

Informacje nieudostępnione w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej jest udostępniana na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej wnosi się w postaci papierowej lub elektronicznej na adres:

1)      Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, ul. T. Kościuszki 32a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

2)      e-mail: urzad@grodzisk.pl

3)      Elektroniczna Skrzynka Podawcza –ESP /umgrodziskmaz/SkrytkaESP

 

Terminy

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o przewidywanym terminie udzielenia informacji, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Ograniczenia dostępu do informacji publicznej

Nie w każdym przypadku informacja publiczna może być udostępniona w pełnym zakresie. Art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej przewiduje ograniczenie prawa do informacji publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (np. państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna, lekarska), a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Dostęp do informacji ograniczają również przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Odmowa udostępnienia wskazanej informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.

Odmowa udostępnienia następuje także w odniesieniu do informacji publicznej przetworzonej, o ile jej udostępnienie nie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

 

 

Liczba odwiedzin : 2257
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Siwik
Osoba odpowiedzialna za informację : Kania Ewa
Czas wytworzenia: 2016-10-11 13:32:37
Czas publikacji: 2016-10-11 13:32:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak