OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

 

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

                                                                                                                                             OBWIESZCZENIE

                                                                                            o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań
                                                                                                      i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy


Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki w dniach od 20.12.2007 do 25.01.2008 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim w godzinach od 9.00 do 16.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.01.2008 w Kinie „Wolność” przy ul. Kilińskiego 8; o godz. 17.00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.02.2008.


Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Załącznik nr 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 


Liczba odwiedzin : 1375
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2008-01-09 09:11:44
Czas publikacji: 2007-12-21 15:36:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak