Wydział Ochrony Środowiska  

 

 

Wydział Ochrony Środowiska – OŚ

 

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Telefon

Łukasz Kapuściak

Naczelnik

lukasz.kapusciak@grodzisk.pl

/22/ 463 46 38

/22/ 755 55 34 wew. 158

Aneta Pływaczewska

Główny Specjalista

aneta.plywaczewska@grodzisk.pl

/22/ 755 55 34 wew. 162

Barbara Michalak

Inspektor

barbara.michalak@grodzisk.pl

/22/ 755 55 34 wew. 156

Zofia Śliwińska

Inspektor

zofia.sliwinska@grodzisk.pl

/22/ 755 55 34 wew. 221

Jerzy Kopeć

Podinspektor

-

666 831 172

Piotr Łączyński Inspektor

piotr.laczynski@grodzisk.pl

/22/ 755 55 34 wew. 187

Łukasz Wiśniewski Podinspektor

lukasz.wisniewski@grodzisk.pl

/22/ 755 55 34 wew. 179

 

 Zakres obowiązków:

 

1) z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
   a) przygotowanie, aktualizowanie i realizacja regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy,
   b) realizacja obowiązkowych zadań Gminy w zakresie utrzymania porządku i czystości,
   c) wydawanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązku utrzymania czystości i porządku w Gminie oraz egzekucja tych decyzji,
   d) przygotowanie, aktualizowanie i realizacja górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, stanowiących przychód Gminy,
   e) określenie wymagań na uzyskanie zezwolenia i wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie objętym ustawą,
   f) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
   g) realizacja innych zadań gminy i jej organów wynikających z ustawy i przepisów wykonawczych do ustawy.
2) z ustawy o odpadach:
   a) realizacja obowiązkowych zadań Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
   b) wydawanie decyzji nakazujących usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
   c) realizacja innych zadań Gminy i jej organów wynikających z ustawy i przepisów wykonawczych do ustawy,
   d) realizacja Regulaminu przyznawania dotacji celowej osobom fizycznym oraz zarządcom nieruchomości wspólnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (dz. u. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.), na usuwanie i utylizację odpadów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych.
3) z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
   a) prowadzenie spraw właściwych dla Burmistrza jako organu ochrony środowiska oraz spraw z zakresu Prawa ochrony środowiska, w których Burmistrz jest organem wykonawczym,
   b) opracowanie i monitorowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska, w tym sporządzania co 2 lata raportu z wykonania Programu dla Rady Miejskiej,
   c) prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem – dostępnej publicznie i na wniosek - informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu Gminy,
   d) wydawanie decyzji w sprawach ochrony środowiska, w tym prowadzenie postępowań z udziałem społeczeństwa,
   e) prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów i programów,  
   f) prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
   g) nakazywanie – w drodze decyzji – wykonania w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania instalacji lub urządzenia na środowisko,
   h) wstrzymanie – w drodze decyzji – użytkowania instalacji lub urządzenia w przypadku niedostosowania się do wymagań decyzji, o której mowa w ppkt. g.,
   i) wydawanie zgody na podjęcie wstrzymanej działalności jeśli ustały przyczyny wstrzymania tej działalności,
   j) Przygotowywanie sprawozdawczości z zakresu spraw prowadzonych w Wydziale, w szczególności z tytułu opłat i kar za korzystanie z środowiska, z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
   k) prowadzenie spraw związanych z dotacją do wymiany piecy węglowych na proekologiczne,
   l) realizacja innych zadań gminy i jej organów wynikających z ustawy i przepisów wykonawczych do ustawy.
4) z ustawy Prawo wodne:
   a) realizacja zadań Gminy i jej organów wynikających z ustawy i przepisów wykonawczych do ustawy.
5) z ustawy o ochronie przyrody:
   a) realizacja zadań Gminy i jej organów wynikających z ustawy i przepisów wykonawczych do ustawy.
   b) prowadzenie spraw związanych z konserwacją i urządzaniem zieleni na terenie gminy, w miejscach pamięci narodowej i pielęgnacją drzew pomnikowych,
   c) wydawanie zezwoleń na pielęgnację i wycinkę drzew i krzewów,
   d) wymierzanie kar i opłat za wycinkę drzew i krzewów,
   e) typowanie elementów przyrody o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych do poddania pod ochronę,
   f) organizowanie i przeprowadzanie konkursów promujących estetykę gminy.
6) z ustawy Prawo łowieckie:
   a) realizacja zadań Gminy i jej organów wynikających z ustawy i przepisów wykonawczych do ustawy.
7) Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za niebezpieczne.
8) Prowadzenie spraw dotyczących bezdomności zwierząt.
9) Prowadzenie monitoringu, kompletowanie dokumentacji dotyczących miejsc oraz prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z przywróceniem poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu, a także wydawanie decyzji nakazującej przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego.
10) Wystawianie tytułów wykonawczych w związku z nie wykonaniem obowiązku wynikających z decyzji o przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego lub decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsc ich nielegalnego składowania oraz prowadzenie egzekucji ich obowiązku.
11) prowadzenie edukacji ekologicznej.
12) z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:
   a) wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków,
   b) wydawanie promes ww. zakresie,
   c) kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem,
   d) analiza projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,
   e) współpraca w zakresie informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
   f) weryfikacja wieloletnich planów modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w zakresie zgodności z wydanym zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz weryfikacja czy plan został opracowany zgodnie z przepisami ustawy,
   g) weryfikacja taryf w zakresie zgodności z wydanym zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
   h) opiniowanie sprawozdań składnych przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.
13) z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:
   a) analiza okresowych informacji od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o jakości wody,
   b) powiadamianie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o działaniach naprawczych podjętych na skutek uprzedniego zawiadomienia o braku przydatności wody do spożycia,
   c) koordynacja działań w przypadku pojawienia się potencjalnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów wynikającego z nieodpowiedniej jakości wody,
14) z regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki:
   a) analiza informacji przekazywanych min. 2 razy w roku przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o jakości wody dostarczanej do sieci,
15) analiza sprawozdania M-06 o wodociągach, kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych.
16) nadzorowanie niżej wymienionych zadań realizowanych przez ZGK związanych z:
   - likwidacją dzikich wysypisk na terenie gminy,
   - utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy,
   - obsługą gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
   - usług utrzymania zieleni miejskiej,
   - sprzątaniem i porządkowaniem lasów i terenów przydrożnych na terenie gminy.”

 

Aby dowiedzieć się jak załatwić sprawę kliknij TUTAJ

 


Liczba odwiedzin : 7619
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Siwik
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Kapuściak
Czas wytworzenia: 2003-06-30 11:18:07
Czas publikacji: 2018-07-05 15:04:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak