UCHWAŁA NR 501/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2013-2017  

 

  

UCHWAŁA NR 501/2013

RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy GrodziskMazowiecki na lata 2013-2017 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.), art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r.  Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania zasobem gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2013 – 2017 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Wróblewska

 

Załączniki

uchwala_501.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 396.97k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 556
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2013-02-27 09:38:04
Czas publikacji: 2013-02-27 09:38:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak