ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

 

  

Grodzisk Maz., dn. 26.02.2014 r.

ZP.271.13.2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę pn: „Dostawa tuszy i tonerów do drukarek, kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy KOPIER –TECHNIK S.C. Sławomir Jackowski, Piotr Sadowski, ul. Malinowa 5;05-825 Grodzisk Mazowiecki za cenę 183 136,42 zł brutto. Oferta otrzymała w kryterium cena 100 pkt.

Poniżej przedstawiam ważne złożone oferty w niniejszym postępowaniu:

1. Firma Handlowa „KSERO PARTNER” Tomasz Fatyga, ul. Wolności 235a; 41-800 Zabrze za cenę 198 970,95 zł brutto. W wyniku poprawienia omyłki rachunkowej na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn.zm ) cena oferty wynosi: 198 968,85 zł brutto. Oferta otrzymała 92,17 pkt.

2. COPY GRAF Spółka jawna, ul. Powstańców Wielkopolskich 1; 35-611 Rzeszów za cenę 197 964,81 zł brutto. W wyniku poprawienia omyłki rachunkowej na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 907z późn.zm ) cena oferty wynosi: 197 967,81 zł brutto. Oferta otrzymała 92,51 pkt.

3. Riset Polska Jarosław Szabłowski, ul. Maszewska 28; 01-925 Warszawa za cenę 197 173,92 zł brutto. W wyniku poprawienia omyłki rachunkowej na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 907z późn.zm ) cena oferty wynosi: 197 179,68 zł brutto. Oferta otrzymała 92,88 pkt.

4. LaserService Michał Bramorski, ul. Krakowiaków 68/70; 02-255 Warszawa za cenę 192 016,53 zł brutto. W wyniku poprawienia omyłki rachunkowej na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 907z późn.zm ) cena oferty wynosi: 192 013,05 zł brutto. Oferta otrzymała 95,38 pkt.

5. KOPIER –TECHNIK S.C. Sławomir Jackowski, Piotr Sadowski, ul. Malinowa 5;05-825 Grodzisk Mazowiecki za cenę 183 135,55 zł brutto. W wyniku poprawienia omyłki rachunkowej na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 907z późn.zm ) cena oferty wynosi: 183 136,42 zł brutto. Oferta otrzymała 100 pkt.

Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poźn. zm.) odrzuca z postępowania ofertę Firmy: NetSecure Sp. z o.o., ul. Potocka 14 lok.6; 01-652 Warszawa za cenę 196 093,98 zł brutto albowiem jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający w pkt 13 ust 3 SIWZ pn: „Zawartość oferty” dla przedmiotowego zamówienia określił : 1) Kompletna oferta musi zawierać: a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1, Załacznik nr 1A do niniejszej SIWZ,

Również w załaczniku nr 1 „Formularz ofertowy” w pkt 4 zamawijący wskazał „ Wyliczoną wg. Tabeli kosztowej (załącznik nr 1a) -w załączeniu”. W złożonej ofercie brak jest zalącznika nr 1a tj Tabeli kosztowej .

Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego zostanie zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Grodzisk Mazowiecki, dnia 26 .02.2014r.

Burmistrz Grodziska Mazowiecki

 

 

Załączniki

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_ZP.271.13.2014.docx

Data: Brak danych Rozmiar: 14.94k Format: .docx Pobierz

Liczba odwiedzin : 439
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2014-02-26 15:15:50
Czas publikacji: 2014-02-26 15:15:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak