UCHWAŁA NR 658/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok 

 
  

UCHWAŁA NR 658/2013

RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 2 i art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody Gminy ogółem w wysokości 153.964.406,00 zł zgodnie z Tabelą nr 1 z tego:

a) bieżące w kwocie 144.834.406,00 zł.

b) majątkowe w kwocie 9.130.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki Gminy ogółem w wysokości 152.684.766,00 zł zgodnie z Tabelą nr 2 z tego:

a) bieżące w kwocie 124.534.766,00 zł.

b) majątkowe w kwocie 28.150.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 1.279.640,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.279.604,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.135.000,00 zł , z następujących tytułów:

a) wolne środki w kwocie 135.000,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w pełnej wysokości,

b) kredyty w kwocie 7.000.000,00 zł - z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w pełnej wysokości,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8.414.640,00 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 6.535.000,00 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.879.640,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 3

§ 4. 1. Ustala się wydatki majątkowe na rok 2014 zgodnie z Tabelą nr 4 w wysokości 28.150.000,00 zł.

2.  Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych w wysokości 2.500.000,00 zł zgodnie z Tabelą nr 5.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Tabelą nr 6.

§ 6. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z Tabelą nr 7.

2.  Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 7. 1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2.  Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w Załączniku nr 2.

3.  Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładów budżetowych w zakresie określonym w Załączniku nr 3.

§ 8. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.000.000,00 zł.

2.  Ustala się rezerwę celową w wysokości 380.000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. 1. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki - do wysokości 7.000.000,00 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - do wysokości 7.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

a) zaciągania nowych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7.000.000,00 zł,

b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

c) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz pochodnymi z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

2.  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Wróblewska

 

Załączniki

Uchwala_658.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 808.99k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 616
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2013-12-19 14:06:11
Czas publikacji: 2013-12-19 14:06:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak