Budżet Miasta i Gminy na 2003 r. 

 

Budżet Miasta i Gminy na 2003 r. 

 

BUDŻET 2003

Budżet Gminy na 2003 rok uchwalony przez Radę Miejską w Grodzisku Mazowieckim w dniu 30 grudnia 2002 r. Uchwałą Nr 25/2002 zakłada następujące wielkości:

  1. dochody 55.837.222 zł
  2. wydatki 60.254.134 zł
  3. deficyt budżetowy 8.075.512 zł
  4. spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych 3.658.600 zł

Planowany w budżecie deficyt gmina zamierza sfinansować z:

  • zaciągnięcia preferencyjnie oprocentowanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje proekologiczne tj. rozbudowę ulicznych sieci kanalizacji sanitarnych oraz modernizację oczyszczalni ścieków w wysokości 5.500.000 zł
  • wolnych środków jako nadwyżek środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 2.575.512 zł

Gmina w 2003 roku będzie spłacała kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich na dofinansowanie takich zadań inwestycyjnych jak: modernizacja oczyszczalni ścieków (310.000 zł), rozbudowa kanalizacji sanitarnej (954.000 zł), modernizacja kotłowni szkolnych (148.000 zł), budowa dróg z uzbrojeniem (1.247.000 zł) oraz budowę basenu (999.600 zł).

Dochody - czyli skąd się biorą pieniądze w budżecie gminy

Największym źródłem dochodów Gminy są wpływy z podatków i opłat lokalnych, które w budżecie gminy na 2003 rok wynoszą 32.577.943 zł tj. 58,3% wszystkich planowanych dochodów Do tej grupy dochodów należą następujące podatki:

  • podatki i opłaty realizowane przez służby finansowe gminy tj.: podatek od nieruchomości, rolny, od posiadania środków transportu, od posiadania psów i opłata targowa, opłata skarbowa
  • udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 27,6% wszystkich zebranych na terenie Gminy podatków płaconych przez osoby fizyczne oraz 5 % udziału w podatkach dochodowych firm działających na naszym terenie.
  • podatki realizowane przez Urząd Skarbowy, takie jak: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa.

Drugą co do wielkości pozycją dochodów stanowiącą 27,2% są otrzymywane z budżetu państwa subwencje i dotacje. Spodziewane wpływy z tego tytułu w 2003 roku wyniosą 15.169.297 zł. W grupie tej występują głównie otrzymywane z budżetu państwa subwencje na realizację zadań oświatowych (11.076.340 zł), subwencja drogowa (1.536.179 zł) oraz dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej i pomocy społecznej.

Pozostałe dochody w wysokości 8.089.982 zł - 14,5% dochodów w 2003 r. będą pochodziły między innymi ze sprzedaży gruntów, mieszkań komunalnych, wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za korzystanie z przedszkoli.

   

Główne grupy dochodów

 

Grupa dochodów na 2003 r.

Planowana kwota
w budżecie

Udział %
w dochodach gminy

Podatki i opłaty lokalne

19.165.000

34,3

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

13.412.943

24,0

Subwencje i dotacje

15.169.297

27,2

Dochody z majątku gminy

4.650.000

8,3

Pozostałe dochody

3.439.982

6,2

 

Wydatki - czyli na co wydajemy wspólne pieniądze

 

Głównym obowiązkiem gminy określonym w Ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym jest zaspokojenie potrzeb jej mieszkańców. Dlatego też w pierwszej kolejności Gmina musi skierować niezbędne środki na finansowanie zadań obowiązkowych takich jak: utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, pomoc społeczna, zaspokojenie niezbędnych potrzeb w zakresie kultury, sportu i rekreacji, utrzymanie czystości, utrzymanie komunikacji miejskiej, utrzymanie zieleni, oświetlenie uliczne, remonty i utrzymanie dróg gminny. Na realizację tych zadań przewidziano następujące kwoty:

 

Lp.

Nazwa zadania (tytułu wydatków) realizowanego przez gminę

Kwota planowana w budżecie na 2003 rok

% w wydatkach ogółem

1

Oświata i Wychowanie (utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli, świetlic, dowożenie uczniów do szkół)

17.829.128

29,6

2

Koszty funkcjonowania Urzędu (łącznie z zadaniami zleconymi)

5.874.006

9,8

3

Opieka społeczna (wypłaty zasiłków celowych, dodatków mieszkaniowych, usługi opiekuńcze)

4.450.000

7,4

4

Dofinansowanie komunikacji miejskiej i utrzymania zasobów mieszkaniowych (dotacja do deficytowych usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej)

1.700.000

2,8

5

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (koszty Straży Miejskiej, dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych oraz dofinansowanie jednostek powiatowych tj Policji i Straży Pożarnej)

1.095.000

1,8

6

Oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, opłaty za oświetlenie ulic, koszty targowisk, szczepienia ochronne psów

2.700.000

4,5

7

Dofinansowanie działalności Ośrodka Kultury (utrzymanie bibliotek, kina i radia) oraz imprez kulturalnych

1.200.000

2,0

8

Finansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej (dofinansowanie basenu, hali sportowej oraz klubów sportowych)

1.000.000

1,7

9

Koszty przygotowania i nadzoru inwestycji

540.000

0,9

10

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (wykupy nieruchomości, opracowanie planów zagospodarowania terenów gminy, wykonywanie map i podziałów, remonty nieruchomości gminnych)

1.700.000

2,8

11

Utrzymanie i remonty dróg gminnych

650.000

1,1

12

Obsługa długu publicznego

850.000

1,4

13

Ochrona zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)

300.000

0,5

14

Pozostałe wydatki bieżące (w tym: rezerwy ogólne i celowe 90.000 zł)

200.000

0,3

 

RAZEM ŚRODKI PRZEWIDZIANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ OBLIGATORYJNYCH

40.088.134

66,5

15

Wydatki inwestycyjne

20.166.000

33,5

 

OGÓŁEM WYDATKI Na 2003 ROK

60.254.134

100,0

 

PLAN ZADAŃ INWETYCYJNYCH NA 2003 ROK

 

LP.

NAZWA ZADANIA

PLANOWANE NAKŁADY W 2003 R.

ZAKRES RZECZOWY

I

ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEŚCIE

w tym: pożyczkaWFOŚiGW

2.650.000

 

 

1.000.000

Rozliczenie robót z 2002 r. Rozpoczęcie kanalizacji w osiedlu Łąki. Kanały sanitarne w obrębie ulic Królewska, Konopnicka, Piaskowa, Nadarzyńska oraz Radomska i Montwiłła

II

KANALIZACJA SANITARNA NA WSI

300.000

Kanalizacja sanitarna w Kadach

III

WODOCIĄGI W MIEŚCIE

60.000

Kontynuowanie wodociągowania Miasta

IV

WODOCIĄGI NA WSI

650.000

Kontynuowanie budowy wodociągów w Radoniach, Adamowiźnie, Kałęczynie , Opypach, Książnicach, Maryninie, Kadach, Czarnym Lesie. Budowa wodociągu w Kozerach

V

LINIE OŚWIETLENIOWE

150.000

Rozliczenie budowy oświetlenia na drogach. Dobudowa punktów oświetleniowych

VI

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

800.000

Kontynuacja budowy budynków przy ul. Przemysłowej

VII

BUDOWA DRÓG WRAZ Z UZBROJENIEM (odwodnienie)

5.850.000

Budowa dróg w ul. Teligi, Sadowej, Budowa ścieżek rowerowych do Natolina i Kałęczyna, nakładki asfaltowe w ul. Bema, Sportowej i Orkana. Rozliczenie inwestycji z 2002 r. ul. Armii Krajowej i Orzeszkowej, Kościuszki, Królewska

VIII

KOLEKTORY DESZCZOWE I REGULACJA RZEK

100.000

Rozliczenie robót z 2002 roku

IX

INWESTYCJE SPORTOWE

600.000

Rozpoczęcie robót budowlanych na Stadionie POGOŃ

X

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

w tym: pożyczka WFOŚiGW

6.500.000

 

4.500.000

Kontynuacja robót rozpoczętych w 2002 r. - modernizacja WKF, sfinansowanie projektu dla cżęści biologicznej oraz rozpoczęcie III etapu

XI

ZAKUPY INWESTYCYJNE I INWESTYCJE JEDNOSTEK GMINNYCH

1.306.000

Udział w uzbrojeniu terenu pod budownictwo mieszkaniowe realizowane przez GSM

1

Ośrodek Kultury

30.000

Zakup wyposażenia dla bibliotek, Ośrodka Kultury i Radia

2

Grodziska Hala Sportowa

20.000

Zakup sprzętu komputerowego i sportowego

3

Ośrodek Pomocy Społecznej

6.000

Zakup sprzętu komputerowego

4

PLACÓWKI OŚWIATOWE;
- Szkoły podstawowe,
- Gimnazja

1.200.000
800.000
400.000

Budowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, wymiana dachów, okien i docieplenie budynków

5

Urząd Miejski

50.000

Wymiana sprzętu komputerowego

XII

SYSTEM MONITOROWANIA MIASTA

800.000

Instalacja centrali monitorowania i kamer - I etap

XIII

PRACE PROJEKTOWE POD PRZYSZŁE INWESTYCJE

200.000

Finansowanie prac projektowych pod zamierzenia inwestycyjne 2004 r.

XIV

BUDOWA OŚRODKA KULTURY

500.000

Sfinansowanie pac projektowych Ośrodka Kultury na stawach Goliana

XV

TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

200.000

Wniesienie udziału do Grodziskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 

OGÓŁEM

20.166.000

 

 

 


Liczba odwiedzin : 1095
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2003-06-30 15:48:46
Czas publikacji: 2003-06-30 15:44:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak