Wydział Zarządzania Drogami Gminnymi 

 

 

Wydział Zarządzania Drogami Gminnymi 

 

Nazwisko i imię pracownika

Stanowisko

Adres e-mail

Telefon stacjonarny i komórkowy

Leszek Szczepaniak

Naczelnik leszek.szczepaniak@grodzisk.pl

668-329-952

Krzysztof Olkowski

Główny Specjalista

krzysztof.olkowski@grodzisk.pl

  /22/ 755-55-34 w. 174

0-600-871-649

Zdzisław Brzeziński

Główny Specjalista

zdzislaw.brzezinski@grodzisk.pl

 

Bożena Fabisiewicz

Inspektor

bozena.fabisiewicz@grodzisk.pl

 

/22/ 755-20-06 w. 206

Andrzej Korpysa

Inspektor

andrzej.korpysa@grodzisk.pl

/22/ 755-55-34 w. 176

507-484-312


Zakres obowiązków:

 

1) z ustawy o drogach publicznych:
a) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
b) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
c) pełnienie funkcji inwestora;
d) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
e) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
f) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
g) koordynacja robót w pasie drogowym;
h) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
i) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
j) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
k) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
l) badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
m) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
n) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
o) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
p) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
q) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego; 
r) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów; 
s) wnioskowanie o nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
t) wnioskowanie o nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w lit s) na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;
u) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat, o których mowa w art. 39 ust. 7 ustawy,
v) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie dróg gminnych,
w) zaliczanie dróg do kategorii dróg gminnych,

2) z ustawy prawo o ruchu drogowym:
a) wydawanie zezwoleń kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach gminnych;
b) prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń.

3) z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym:
a) realizacja zadań gminy jako organizatora publicznego transportu zbiorowego
b) wydawanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,

4) prowadzenie rejestru awarii sieci wodociągowej na podstawie informacji otrzymanych z ZWiK,

5) nadzorowanie niżej wymienionych zadań realizowanych przez ZGK związanych z:
a) bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz w zakresie oznakowania dróg
b) utrzymaniem zimowym i letnim dróg
c) obsługą przystanków komunikacji miejskiej na terenie gminy.
 


Liczba odwiedzin : 9125
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Siwik
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Szczepaniak
Czas wytworzenia: 2008-04-04 12:38:46
Czas publikacji: 2018-10-17 11:52:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak