UCHWAŁA NR 456/2012 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Mazowiecki na 2013 rok  

 

  

UCHWAŁA NR 456/2012

RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Mazowiecki na 2013 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody gminy ogółem w wysokości 154.131.477,00 zł zgodnie z Tabelą nr 1 z tego: 

a) bieżące w kwocie 141.241.477,00 zł. 

b) majątkowe w kwocie 12.890.000,00 zł. 

§ 2. Ustala się wydatki gminy ogółem w wysokości 145.217.260,00 zł zgodnie z Tabelą nr 2 z tego: 

a) bieżące w kwocie 111.483.260,00 zł. 

b) majątkowe w kwocie 33.734.000,00 zł. 

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 8.914.217,00 zł z przeznaczeniem na: 

a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 7.735.000,00 zł, 

b) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 1.179.217,00 zł, 

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 774.000,00 zł , z następujących tytułów: 

a) wolne środki w kwocie 774.000,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek w pełnej wysokości, 

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9.688.217,00 zł, z następujących tytułów: 

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 7.735.000,00 zł, 

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.953.217,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 3 

§ 4. 1. Ustala się wydatki majątkowe na rok 2013 zgodnie z Tabelą nr 4 w wysokości 33.734.000,00 zł. 

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych w wysokości 8.180.000,00 zł zgodnie z Tabelą nr 5. 

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Tabelą nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 6. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z Tabelą nr 7. 

2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 

§ 7. 1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 8. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.170.000,00 zł. 

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 330.000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 

§ 9. 1. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na: 

a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy - do wysokości 5.000.000 zł, 

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy do: 

a) zaciągania nowych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł, 

b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

c) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi z wyłączeniem przeniesień między działami. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego. 

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. 

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Wróblewska 

 

 

Załączniki

Uchwala_nr_456.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 688.78k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 475
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2012-12-21 13:51:16
Czas publikacji: 2012-12-21 13:51:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak