Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

 

 

 WYDZIAŁU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Nazwisko i imię pracownika

Stanowisko

Adres e-mail

Telefon stacjonarny i komórkowy

Katarzyna Wysocka

Naczelnik

katarzyna.wysocka@grodzisk.pl

 

22 463 46 26

/22/ 755  55 34 wew. 126

660 219 277

 

Dominik
Wojdalski

Zastępca Naczelnika

dominik.wojdalski@grodzisk.pl

 22 463 46 31

/22/ 755 55 34 wew. 220

Stanisław Majer

Główny Specjalista

stanisław.majer@grodzisk.pl

 

22 463 46 27

/22/ 755  55 34 wew. 129

 

Małgorzata Wiejak

Główny Specjalista

malgorzata.wiejak@grodzisk.pl

 

22 463 46 28

/22/ 755  55 34 wew. 153

 

Mariola Matusiak

Główny Specjalista

mariola.matusiak@grodzisk.pl

22 463 46 30

/22/ 755  55 34 wew. 154

 

Aleksandra Dubieleska 

Inspektor 

aleksandra.dubieleska@grodzisk.pl /

22 463 46 31

/22/ 755  55 34 wew. 142 

 

Beata Pawłowska-Sielecka

Inspektor

beata.pawlowska@grodzisk.pl

/22/ 755 55 34 wew. 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Zakres obowiązków:

 

1) z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań:
a) aktualizowanie sporządzonych i przekazanych przez urząd statystyczny wykazów nieruchomości i mieszkań.
b) aktualizowanie oznakowania ulic i nieruchomości,
c) zaktualizowanie sporządzonych i przekazanych przez urząd statystyczny wykazów nieruchomości w zakresie powierzchni użytkowanego gospodarstwa rolnego,
d) aktualizowanie nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji nieruchomości,

2) z ustawy o gospodarce nieruchomościami:
a) tworzenie gminnego zasobu nieruchomości na cele rozwojowe Gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej poprzez nabywanie nieruchomości, poprzez nabywanie gruntów w drodze wykupu, darowizny, zamiany nieruchomości,
b) prowadzenie ewidencji: 
 - nieruchomości, stanowiących własność Gminy,
- wydzierżawianych gruntów,
- sprzedaży nieruchomości,
- nabywanych gruntów na rzecz gminy,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
c) obrót nieruchomościami gminnymi, w tym sprzedaż lokali mieszkalnych, przetargi na najem lokali użytkowych, dzierżawy gruntu gminnego, etc.
d) sprawowanie zarządu nad nieruchomościami gminnymi do czasu ich trwałego zagospodarowania,
e) prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości,
f) regulowanie stanów prawnych nieruchomości na rzecz Gminy, nabywanie gruntów stanowiących drogi wewnętrzne,
g) prowadzenie spraw z zakresu oddawania nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd, użytkowanie wieczyste itp.
h) sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników,
i) rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego przed upływem okresu, na który został oddany,
j) ustalanie opłat adiacenckich,
k) wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości,
l) aktualizowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu,
m) prowadzenie spraw związanych z uwłaszczeniem osób prawnych i fizycznych na gruntach gminnych,
n) prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem gruntów na rzecz Gminy oraz spraw związanych z zasiedzeniem,

3) prowadzenie spraw związanych z wyceną nieruchomości

4) z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne:
a) rozgraniczanie nieruchomości,
b) scalanie i podział nieruchomości,

5) z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:
a) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności,
b) przygotowanie półrocznych sprawozdań dla Starostwa Powiatu Grodziskiego z realizacji przekształceń,
c) proporcjonalne naliczenie opłat rocznych w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

6) z ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną z 13 października 1998r.:
a) prowadzenie spraw z zakresu regulacji stanu prawnego gruntu zajętego przez drogi gminne

7) ustanawianie służebności gruntowych,

8) prowadzenie nazewnictwa ulic, placów, zmiany nazw miejscowości.

9) prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości.

10) z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) rozpatrywanie wniosków w sprawach: 
- odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo
- wykupienia nieruchomości lub jej części albo
- zamiany nieruchomości na inną w przypadku, gdy w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części, w dotychczasowy sposób, stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone.

11) z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych:
a) realizacja zadań Gminy i jej organów wynikających z ustawy i przepisów wykonawczych do ustawy,

12) przygotowanie projektów uchwał z zakresu zadań WGN,

13) ustalanie opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w celu przeprowadzenia inwestycji lub usunięcia awarii,

14) nadzorowanie niżej wymienionych zadań realizowanych przez ZGK związanych z:
a) utrzymaniem czystości i zieleni na terenie placów zabaw oraz wykonaniem konserwacj i bieżących napraw na terenach placów zabaw w gminie,
b) wykonaniem napraw i konserwacji obiektów gminy. 


Liczba odwiedzin : 7012
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Siwik
Osoba odpowiedzialna za informację : Wysocka Katarzyna
Czas wytworzenia: 2017-09-06 10:44:20
Czas publikacji: 2019-01-15 13:43:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak