Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 

 
 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

Nazwisko i imię pracownika

Stanowisko

Adres e-mail

Telefon stacjonarny i komórkowy

 Natalia Danielewicz

 Podinspektor

 e-mail:

natalia.danielewicz@grodzisk.pl

/ 22 /  463-46-52

/22/ 755 55 34 wew. 164

 

Zakres obowiązków:

 

 

1) z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP:

w zakresie zadań obronnych:

a) opracowywanie corocznej Ankiety do Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych,
b) opracowywanie wytycznych i rocznego planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych,
c) opracowywanie i uzgadnianie rocznych planów szkolenia obronnego oraz ich realizacja,
d) opracowywanie w cyklu 3-letnim programów szkolenia obronnego, wynikających z wytycznych wojewody,
e) opracowywanie i bieżąca aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania gminy na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub wojny,
f) opracowywanie i aktualizacja danych do planu przygotowań podmiotów leczniczych z terenu gminy, na potrzeby obronne państwa,
g) opracowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu na czas wojny - bieżąca aktualizacja
h) opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji Stałego Dyżuru i Stanowiska Kierowania Burmistrza - przygotowanie logistyczne do działania w trybie SD i SK w wyższych stanach
gotowości obronnej państwa,
i) doskonalenie współpracy cywilno – wojskowej:
- wydawanie na wniosek WKU decyzji w sprawie świadczeń na rzecz obrony,
- opracowywanie planów oraz zestawień świadczeń osobistych i rzeczowych,
- reklamowanie żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej
- prowadzenie dokumentacji akcji kurierskiej – aktualizacja planów,
- rozpatrywanie wniosków o wypłacenie świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych,
j) planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych,

w zakresie obrony cywilnej:

k) opracowywanie, aktualizowanie i uzgadnianie planów obrony cywilnej Gminy;
l) tworzenie jednostek organizacyjnych OC, organizowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej oraz upowszechnianie zagadnień OC wśród ludności;
m) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
n) na wypadek powstania masowego zagrożenia przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności wraz z zabezpieczeniem pomocy medycznej i podstawowych warunków przetrwania;
o) planowanie i zapewnienie ochrony dóbr kultury, płodów rolnych, dostaw wody pitnej dla ludności, zwierząt gospodarskich i zakładów przemysłu spożywczego oraz dla celów przeciwpożarowych i likwidacji skażeń;
p) opracowywanie i uzgadnianie rocznych planów zasadniczych przedsięwzięć do działania w zakresie obrony cywilnej;

2) z ustawy o stanie klęski żywiołowej:
a) przygotowywanie decyzji w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby prowadzenia działań po ogłoszeniu klęski żywiołowej;

3) z ustawy o zarządzaniu kryzysowym:
a) opracowywanie i aktualizacja planu zarządzania kryzysowego,
b) przygotowanie planów pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwoływanie posiedzeń zespołu i organizowanie ćwiczeń,
c) prowadzenie dokumentacji z działań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK),
d) zapewnienie warunków technicznych i lokalowych do pracy zespołu w sytuacjach kryzysowych;
e) planowanie w budżecie gminy rezerwy celowej na usuwanie zagrożeń i likwidację ich skutków.

 

 

Liczba odwiedzin : 2644
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Siwik
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Kania
Czas wytworzenia: 2008-04-04 11:31:43
Czas publikacji: 2018-10-26 07:54:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak