Biuro Rady Miejskiej 

 
 

Biuro Rady Miejskiej

 

 

Nazwisko i imię pracownika

Stanowisko

Adres e-mail

Telefon stacjonarny i komórkowy

 Bugała Małgorzata

 Inspektor-koordynator

 malgorzata.bugala@grodzisk.pl

/22/ 463 46 06

/22/ 755  55 34 wew. 115

 Marędziak Bożena

Główny Specjalista

 bozena.maredziak@grodzisk.pl

/22/ 463 46 06

/22/ 755  55 34 wew. 216

 

 

Zakres obowiązków:

 

1) Obsługa techniczno-organizacyjna Rady Miejskiej i jej Komisji,

 

2) Obsługa posiedzeń Rady Miejskiej i jej komisji problemowych,

 

3) Kierowanie wniosków i interpelacji zgłaszanych przez radnych na sesjach i posiedzeniach komisji problemowych do Burmistrza wraz z przekazywaniem radnym odpowiedzi oraz prowadzenie rejestru tych wniosków.

 

4) Prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej,

 

5) Kierowanie podjętych przez Radę Miejską uchwał do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy,

 

6) Prowadzenie terminarza spotkań Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,

 

7) Prowadzenie terminarza posiedzeń Rady Miejskiej oraz jej komisji problemowych,

 

8) Współpraca z obsługą prawną Urzędu,

 

9) Współpraca z Nadzorem Prawnym Wojewody Mazowieckiego, Redakcją Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego, Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie przekazywania podjętych uchwał przez Radę Miejską ,

 

10) Przekazywanie podjętych przez Radę Miejską uchwał do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.bip.grodzisk.pl ,

 

11) Przekazywanie bieżących informacji radnym,

 

12) Przygotowywanie i przeprowadzanie wyborów ławników do sądów,

 

13) Przygotowywanie i przeprowadzanie wyborów i referendów na terenie Gminy w tym obsługa organizacyjno-techniczna Gminnej Komisji Wyborczej,

 

14) Sporządzanie Sprawozdań GUS SG 01 w zakresie Samorząd,

 

15) Prowadzenie rejestru radnych,

 

16) Prowadzenie rejestru oświadczeń majątkowych radnych,

 

17) Prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych i budżetowych Gminy,

 

18) Organizowanie szkoleń dla radnych (zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem co do tematyki),

 

19) Przekazywanie komórkom organizacyjnym Urzędu informacji o publikacji aktów prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Wojewody Mazowieckiego.

 

20) Prowadzenie rejestru skarg i wniosków kierowanych w trybie art. 229 kpa oraz skarg w rozumieniu Działu VIII kpa wraz z prowadzeniem dokumentacji związanej z rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz sporządzanie okresowych sprawozdań z rozpatrywanych skarg i wniosków.

21) Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem petycji.

22) Pomoc organizacyjno-techniczna w funkcjonowaniu Gminnej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej Grodziska Mazowieckiego.

 

 

Liczba odwiedzin : 2700
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Siwik
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bugała
Czas wytworzenia: 2003-06-30 17:20:59
Czas publikacji: 2019-02-20 14:58:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak