Samodzielne Stanowisko ds. Organizacji Pozarządowych 

 

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

Nazwisko i imię pracownika

Stanowisko

Adres e-mail

Telefon stacjonarny i komórkowy

Marta Łomińska

główny specjalista

marta.lominska@grodzisk.pl 

/22/ 463 46 37

/22/ 755 55 34 wew. 139

 

Zakres obowiązków komórki organizacyjnej: 

 

1) realizacja zadań gminy, wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

2) utrzymywanie bieżących kontaktów z organizacjami pozarządowymi,

3) opiniowanie wniosków pochodzących od organizacji pozarządowych,

4) doradztwo w sprawach dotyczących organizacji pozarządowych,

5) tworzenie projektów rocznych programów współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi,

6) organizowanie otwartego konkursu ofert, udział w Komisji Konkursowej ofert na realizację zadań gminy przez organizacje pozarządowe i prowadzenie dokumentacji konkursowej,

7) analizowanie sprawozdań organizacji pozarządowych z wykonania zadań powierzonych w drodze konkursu przez gminę,

8) przygotowywanie sprawozdań Burmistrza z realizacji rocznego programu współpracy,

9) współudział przy przeprowadzaniu procesu konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi,

10) przyjmowanie wniosków organizacji pozarządowych, ubiegających się o wynajęcie lokalu od gminy,

11) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu udzielania zezwoleń na organizację imprez masowych na terenie gminy,

12) zapewnienie przeprowadzenia ogólnopolskich spisów powszechnych i tematycznych, zlecanych Gminie,

13) koordynowanie procesów kontroli zarządczej w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego i jednostkach organizacyjnych gminy (z wyłączeniem spółek gminnych) w zakresie określania celów, zarządzania ryzykiem, sprawozdawczości z realizacji celów i zarządzania ryzykiem oraz samooceny kontroli zarządczej;

14) monitorowanie realizacji celów w ciągu roku i ryzyk związanych z ich realizacją;

15) przegląd Księgi procesów kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim oraz jej aktualizacja w miarę potrzeb;

16) współpraca z Pełnomocnikiem ds. ISO oraz Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w zakresie analiz ryzyka;

17) udzielanie instruktażu pracownikom Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych, w miarę konieczności organizowanie spotkań koordynacyjnych i szkoleń w zakresie kontroli zarządczej,

18) podejmowanie innych działań zleconych przez Burmistrza z zakresu kontroli zarządczej.”

 


Liczba odwiedzin : 2212
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Siwik
Osoba odpowiedzialna za informację : Marta Łomińska
Czas wytworzenia: 2008-03-04 14:32:14
Czas publikacji: 2018-05-16 13:10:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak