Wydział Planowania Przestrzennego 

 
 

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Nazwisko i imię pracownika

Stanowisko

Adres email

telefon

Paweł Dąbrowski

Naczelnik

pawel.dabrowski@grodzisk.pl

/22/ 463 46 33

/22/ 755 55 34 wew. 127

 668 241 266

Aleksandra Więcław Mierzyńska

Główny specjalista

aleksandra.wieclaw@grodzisk.pl

/22/ 463 46 33

/22/ 755 55 34 wew. 127

668 454 387

Bożena Dudzińska

Inspektor

bozena.dudzinska@grodzisk.pl

/22/463 46 33

/22/ 755 55 34 wew. 127

668 454 387

Bartłomiej Kamiński

Główny Specjalista

bartlomiej.kaminski@grodzisk.pl

/22/463 46 32

/22/ 755 55 34 wew. 128

 

Zakres obowiązków:


1) z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) prowadzenie prac związanych z opracowywaniem i uzgadnianiem projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
b) dokonywanie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wynikających z realizacji planu miejscowego i oceny aktualności tego planu, 
c) analizowanie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
d) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
e) prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
f) gromadzenie materiałów związanych z tymi planami,
g) przechowywanie oryginałów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (również
uchylonych i nie obowiązujących),
h) ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w drodze decyzji,
i) wydawanie zaświadczeń dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących do 31 grudnia 2003r.,
j) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
k) wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami mpzp,
l) rozpatrywanie wniosków w sprawach:
- odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo
m) pobieranie jednorazowej opłaty, wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem lub zmianą mpzp.

2) z ustawy prawo energetyczne:
a) opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

3) z ustawy o ochronie dóbr kultury:
a) prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków, a znajdujących się na terenie Gminy,
b) wnioskowanie do wojewódzkiego konserwatora zabytków o umieszczenie dóbr kultury nieruchomych, ruchomych oraz kolekcji w rejestrze zabytków,
c) stałe monitorowanie rejestru zabytków, prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,

4) z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:
a) weryfikacja wieloletnich planów modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w zakresie zgodności z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego .
 

Liczba odwiedzin : 9130
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Siwik
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Dąbrowski
Czas wytworzenia: 2003-06-30 13:10:39
Czas publikacji: 2017-11-10 10:52:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak