Wydział Finansowy 

 

 

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

 

Nazwisko i imię pracownika

Stanowisko

Adres

Telefon stacjonarny i komórkowy

Śliwińska Magdalena

Kierownik

e-mail:

magdalena.sliwinska@grodzisk.pl

/22/ 463 46 13

/22/ 755  55 34 wew. 137

Mirosława Ceglińska

Podinspektor

e-mail:

miroslawa.ceglinska@grodzisk.pl

/22/ 463 46 11

/22/ 755  55 34 wew. 150

Piotrowski

Mariusz

Inspektor

e-mail:

mariusz.piotrowski@grodzisk.pl

/22/ 755 55 34

wew. 182

Ołtarzewska Małgorzata

Inspektor

e-mail:

malgorzata.oltarzewska@grodzisk.pl

/22/ 463 46 15

/22/ 755  55 34 wew. 121

Aneta Sawiak

Inspektor

e-mail:

aneta.sawiak@grodzisk.pl

 

/22/ 755 55 34 wew. 229

Kamil Tomaszewski

Podinspektor

e-mail

kamil.tomaszewski@grodzisk.pl

 

/22/-463-46-11 wew. 109

Edyta Zimochocka

Podinspektor

e-mail:

edyta.zimochocka@grodzisk.pl

 /22/-463-46-11 wew. 228

Janina Tataj

Inspektor

e-mail:

janina.tataj@grodzisk.pl

/22/ 755 55 34 wew. 121

Karolina Kwaśniewska

Podinspektor

karolina.kwasniewska@grodzisk.pl

 /22/-463-46-11 wew. 227

Monika Hałas

Inspektor

monika.halas@grodzisk.pl

 /22/ 755 55 34 wew. 229

 

 

 

 

Zakres obowiązków:

a) z ustawy o finansach publicznych:

    - sporządzanie sprawozdań z dochodów podatkowych

b) z ustawy o rachunkowości:
   - prowadzenie obsługi kasowej Urzędu,
   - prowadzenie ewidencji podatków i opłat lokalnych
   - organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji podatkowej

c) z ustawy o podatku rolnym:
   - prowadzenie spraw podatku rolnego, wynikających z właściwości organu podatkowego (wymiar, egzekucja, stosowanie ulg, ewidencja)

d) z ustawy o lasach:
   - prowadzenie spraw podatku leśnego, wynikających z właściwości organu podatkowego

e) z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:
   - prowadzenie spraw podatków, opłat lokalnych i administracyjnych (wymiar, egzekucja, stosowanie ulg, ewidencja)
   - podatek od nieruchomości
   - podatek od środków transportowych
   - podatek od posiadania psów
   - opłata targowa
   - opłata administracyjna za czynności urzędowe

f) z ustawy o opłacie skarbowej:
   - prowadzenie spraw wynikających z właściwości organu podatkowego

g) z ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym:
   - wydawanie zaświadczeń uprawniających do otrzymywania bonów paliwowych i prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń 

REFERAT KSIĘGOWOŚCI I BUDŻETU

 

Nazwisko i imię pracownika

Stanowisko

Adres

Telefon stacjonarny i komórkowy

Śpica Stanisław

Kierownik

e-mail:

stanislaw.spica@grodzisk.pl

 

Chodakowska Hanna

Inspektor

e-mail:

hanna.chodakowska@grodzisk.pl

/22/ 755 55 34

wew. 223

Żuchowska Edyta

Inspektor

e-mail:

edyta.zuchowska@grodzisk.pl

/22/ 755 55 34

wew. 148

Serek Monika

Inspektor

e-mail:

monika.serek@grodzisk.pl

/22/ 755 55 34

wew. 146

Ewa Siennicka

Inspektor

e-mail:

ewa.siennicka@grodzisk.pl

 

/22/ 755 55 34

 

wew. 148

 

Sylwia Zielińska

Inspektor ds. Księgowości

 

e-mail:

 

sylwia.zielinska@grodzisk.pl

 

 /22/ 755 55 34 wew. 137

Klaudia Góral

Specjalista ds. księgowości

e-mail:

klaudia.goral@grodzisk.pl

 

 

 

Zakres obowiązków:

a) z ustawy o finansach publicznych:

   - kontrola wykonania budżetu przez komórki organizacyjne Urzędu i Jednostki Organizacyjne Gminy
   - sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej Gminy
   - rozliczanie subwencji i dotacji
   - bieżące realizowanie budżetu Gminy

b) z ustawy o rachunkowości:
   - prowadzenie ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego
   - okresowe sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów
   - wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
   - sporządzanie sprawozdań finansowych i innych, których dane wynikają z ksiąg
   - rachunkowych gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przewidzianej ustawą
   - organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji księgowej

c) z ustawy o podatku od towarów i usług:
   - prowadzenie ewidencji w księgach rachunkowych w zakresie podatku VAT

d) z ustawy o funduszu sołeckim:
   - prowadzenie rozliczeń gminy z sołectwami i Skarbem Państwa w zakresie realizacji funduszu sołeckiego

e) z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego:
   - prowadzenie księgowości i windykacji kar grzywien nałożonych w drodze postępowania Mandatowego

f) z ustawy o gospodarce nieruchomościami:
   - prowadzenie spraw związanych z dzierżawą zasobu gminnego (ewidencja księgowa, egzekucja).

 

 

REFERAT EKONOMICZNO-FINANSOWY

Strzeszewski Rafał

Kierownik

rafal.strzeszewski@grodzisk.pl

/22/ 463 46 47

/22/ 755 55 34 wew.119

698 212 499

Twardoch Ewa

Główny Specjalista

ewa.twardoch@grodzisk.pl

/22/ 463 46 14 wew. 123

Górniewska Małgorzata

Inspektor

malgorzata.gorniewska@grodzisk.pl

/22/ 755 55 34 wew. 140

Rybaczuk Maciej

Inspektor

maciej.rybaczuk@grodzisk.pl

/22/ 755 55 34 wew. 140

Piotr Grzymkowski

Inspektor

piotr.grzymkowski@grodzisk.pl

/22/ 463 46 14

/22/ 755 55 34 wew. 123

Agnieszka Pessel

Główny Specjalista

agnieszka.pessel@grodzisk.pl

/22/ 755 55 34 wew. 159

 

Zakres obowiązków:

a) z ustawy o finansach publicznych:

   - przygotowanie projektu budżetu Gminy oraz projektów zmian z budżecie
   - opracowanie projektów planów finansowych Jednostek Organizacyjnych Gminy
   - informowanie organów Gminy o przebiegu realizacji budżetu
   - prowadzenie spraw z zakresu udzielania z budżetu Gminy dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych
   - przygotowywanie wniosków o udzielanie pożyczek, kredytów i dotacji 
   - prowadzenie spraw z zakresu udzielania podmiotom, nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na podstawie umów
    -dotacji na cele publiczne, związane z realizacją zadań Gminy 
   - prowadzenie spraw związanych z finansowaniem i rozliczaniem inwestycji realizowanych przez Gminę

b) z ustawy o rachunkowości:
   - organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowo-księgowej
   - prowadzenie ksiąg rachunkowych dotyczących realizacji projektów współfinansowanych z UE
   - sporządzanie sprawozdań finansowych i innych wynikających z realizacji projektów współfinansowanych z UE
   - gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przewidzianej ustawą

c) z ustawy o podatku od towarów i usług:
   - prowadzenie spraw wynikający z rozliczenia podatku VAT

d) z ustawy o gospodarce nieruchomościami:
   - prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym i dzierżawą zasobu gminnego (ewidencja, wymiar, egzekucja)

e) z ustawy o funduszu sołeckim:
   - wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
   - określanie środków przypadających na dane sołectwo,

f) prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem oraz znakowaniem wyposażenia i środków trwałych Urzędu.

g) prowadzenie spraw związanych z centralizacją podatku od towarów i usług VAT z jednostek organizacyjnych Gminy, w tym:
    -tworzenie jednolitych łącznych plików kontrolnych VAT oraz łącznych deklaracji VAT-7
    -rozliczanie naliczonego/należnego podatku VAT względem tych jednostek

 

 

Aby dowiedzieć się jak załatwić sprawę kliknij TUTAJ

 

 


Liczba odwiedzin : 8664
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Siwik
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Leśniewski
Czas wytworzenia: 2015-02-05 11:20:41
Czas publikacji: 2019-01-15 12:32:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak