Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 
2012-08-13 15:19:27
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3

 

      Wyjaśnienia  treści SIWZ  nr 3

                     ZP-271.65.2012

 

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ nr 3  do przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego, w tym podłączenie Internetu oraz dostarczenie i instalacja urządzeń/zestawów umożliwiających korzystanie z oferowanej usługi dostępowej dla 294 stanowisk komputerowych na potrzeby Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e lnclusion w Gminie Grodzisk Mazowiecki" współfinansowanego z Unii Europejskiej z Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 

Na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z 29.1.2004  r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udzielam odpowiedzi na niżej wymienione pytania w zakresie:

 

Pytanie 1: Ponieważ w SIWZ jest tylko jedna wzmianka o konkretnej technologii bezprzewodowej „wi fi”-„k) Komputery działające w placówkach oświatowych powinny być podłączane w siec bezpośrednio do jednego źródła Internetu za pomocą routera z wbudowanym modemem lub routera z możliwością podłączenia zewnętrznego modemu za pomocą technologii wi - fi jak również kablowo oraz możliwością zamontowania anteny poprawiającej zasięg.”.  Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie preferowanej przez Zamawiającego technologii radiowej transmisji danych, czy Zamawiający dopuszcza realizację tylko za pomocą technologii „wi-fi”, czy może być to np. technologia bezprzewodowa Wimax ?

Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie ogranicza wybrania technologii przez wykonawcę, przy czym jakość dostarczania usługi powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w SIWZ.

 

Pytanie 2: Czy stanowiska komputerowe o których pisze Zamawiający mają być stacjonarne, czy mogą być mobilne (przenośne)?

Odpowiedź nr 2: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie 3: Czy zamawiający wyrazi zgodę na instalację stacji bazowych na swoich obiektach tj. obiektach należących do Zamawiającego?

Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 4: Czy Zamawiający deklaruje swoją pomoc w organizacji zgód na budowę stacji bazowych na obiektach innych podmiotów znajdujących się na terenie gminy?

Odpowiedź nr 4: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Grodzisk Maz, 09.08.2012r                                                      Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

 

2012-08-09 14:18:15
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2

 

Wyjaśnienia  treści SIWZ  nr 2

ZP-271.65.2012

 

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ nr 2  do przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego, w tym podłączenie Internetu oraz dostarczenie i instalacja urządzeń/zestawów umożliwiających korzystanie z oferowanej usługi dostępowej dla 294 stanowisk komputerowych na potrzeby Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e lnclusion w Gminie Grodzisk Mazowiecki" współfinansowanego z Unii Europejskiej z Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 

Na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z 29.1.2004  r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udzielam odpowiedzi na niżej wymienione pytania w zakresie:

Pytanie nr 1:  Str. 16 SIWZ, pkt II ppkt „e”. Czy zamawiający rozważy modyfikację SIWZ w taki sposób, aby nałożyć pewnie przyjęty limit transmisji danych w miesiącu na 1 abonament (np.20-30 GB), gdzie po przekroczeniu tego limitu korzystanie będzie możliwe, ale ze zmniejszeniem transferu. Taka modyfikacja będzie korzystna również dla Zamawiającego z uwagi na fakt, że pozwoli to na ograniczenie kosztów oraz kontrolę nad nadmiernym i niewłaściwym używanie Internetu na potrzeby „Projektu Wykluczenie". Przy braku takiego zastrzeżenia Wykonawca policzy ofertę uwzględniając/spodziewając się bardzo dużych ilości transferowania danych mimo, że większa ilość użytkowników może nie przekroczyć nawet połowy wskazanej wielkości. Sama idea walki z Wykluczeniem ma służyć nauce i kształceniu się przez Internet, a udostępnienie ilości „bez limitu" wskazywać może, że użytkownicy końcowi Internet stosować będą jako „rozrywkę" i „zabawę" ściągając filmy etc.

Odpowiedź nr 1 :Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 2:  Str. 27, § 2, pkt 2 Prosimy o zmianę powyższego zapisu na 14 dni od momentu wystawienia FV. Wyjaśniamy, iż w przypadku wysyłki faktur, Wykonawca nie może brać odpowiedzialności za wadliwe działania osób trzecich odpowiedzialnych za dystrybucję w/w dokumentów

Odpowiedź nr 2: Zamawiający nie uwzględnia wniosku.

 

Pytanie nr 3:  Str. 29, § 11 Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na modyfikację treści Umowy i zmianę powyższego zapisu w następujący sposób: „Ewentualne sporne kwestie wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego ?

Odpowiedź  nr 3: Zamawiający nie uwzględnia wniosku.  Jednakże zamawiający zwraca uwagę, iż postanowienie umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte w §11, nie wyklucza możliwości przeprowadzenia np. negocjacji pomiędzy stronami umowy, w przypadku wystąpienia nieporozumienia w toku jej wykonywania.  

Grodzisk Maz, 09.08.2012r                                                      Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

 

2012-08-09 08:45:02
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1

 

Wyjaśnienia  treści SIWZ  nr 1

               ZP-271.65.2012

 

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ nr 1  do przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego, w tym podłączenie Internetu oraz dostarczenie i instalacja urządzeń/zestawów umożliwiających korzystanie z oferowanej usługi dostępowej dla 294 stanowisk komputerowych na potrzeby Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e lnclusion w Gminie Grodzisk Mazowiecki" współfinansowanego z Unii Europejskiej z Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 

Na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z 29.1.2004  r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udzielam odpowiedzi na niżej wymienione pytania w zakresie:

 

Pytanie nr 1:  W związku z koniecznością zapewnienia niezbędnego czasu na wykonanie wywiadów technicznych  zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania o 10 dni. 

Odpowiedź do pytania nr 1: Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy.

 

Pytanie nr 2: Prosimy o potwierdzenie, że we wskazanych lokalizacjach w SIWZ  znajduje się sieć wewnętrzna, która zostanie udostępniona wykonawcy do celów realizacji zamówienia. 

Odpowiedź do pytania nr 2: Zamawiający informuje, iż na dzień dzisiejszy wskazane lokalizacje nie posiadają sieci wewnętrznej Ethernet, natomiast jeśli znajdą się możliwości wykorzystania istniejącej sieci Ethernet, która jest w danej placówce za zgodą zamawiającego będzie możliwość udostępnienia jej na potrzeby Wykonawcy.

 

Pytanie nr 3:  Prosimy o doprecyzowanie zapisu w jaki sposób będzie rozliczana usługa zmiany lokalizacji Beneficjenta  w czasie obowiązywania umowy? Informujemy, że zmiany lokalizacji deinstalacji i instalacji świadczenia usługi po stronie Wykonawcy stanowią istotne koszty operacyjne. Prosimy o podanie max ilości zmian. Ponadto prosimy o dodanie zapisu, że Prosimy o doprecyzowanie  zapisu siwz i dodanie zapisu, że wykonawca dokona ww. zmiany pod warunkiem posiadania pozytywnych warunków technicznych.

Odpowiedź do pytania nr 3: Zamawiający informuje, że cena za całe zamówienie ma charakter ryczałtowy i Wykonawca powinien dokonać jej oszacowania mając na uwadze powyższe. W związku z czym Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w przypadku zmiany lokalizacji Beneficjenta.

 

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie regulaminu świadczenia usług operatora,
który byłby załącznikiem do umowy i obowiązywałby strony w zakresie nie sprzecznym z zapisami umowy?

Odpowiedź do pytania nr 4: Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 5: Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wyrazi stosowną zgodę na wzajemne udostępnianie i przetwarzanie danych abonenckich i transmisyjnych Zamawiającego przez Wykonawców występujących w konsorcjum, stosownie do postanowień ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) dla potrzeb realizacji wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych, w tym przygotowania oraz składania Abonentowi wspólnych ofert świadczenia przez w/w spółki, w trakcie trwania umowy zawartej przez Zamawiającego w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Odpowiedź do pytania nr 5: Zamawiający wyraża zgodę na przekazanie wskazanych informacji, ale jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

 

Pytanie nr 6: Czy zamawiający dopuszcza ,aby w przypadku konsorcjum faktury były wystawiane oddzielnie na każdego Wykonawcę z podziałem na usługi, które świadczy dany Wykonawca?

Odpowiedź do pytania nr 6: Wykonawca ustanowi lidera konsorcjum z którym będą dokonywane wszelkie rozliczenia z tytułu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Rozliczenia dokonywane z liderem mają skutek wiążący dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 

Pytanie nr 7: Prosimy o wskazanie dokładnych adresów lokalizacji (miejscowość, nazwa ulicy, nr posesji i lokalu), w których ma być świadczona usługa dostępu do Internetu. Brak dokładnych danych powoduje, że Wykonawca chcący wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu nie może przeprowadzić tzw. wywiadu technicznego, czyli oceny możliwości technicznych świadczenia usługi dostępu do Internetu w danej lokalizacji. Podane w załączniku nr 1 i 2 do OPZ dane są mało dokładne i Wykonawca nie jest w stanie sprawdzić warunków technicznych. Wyjaśniamy, że żaden uczciwy Wykonawca nie podejmie się realizacji zamówienia, o którym nie wie czy jest możliwe do wykonania.

Odpowiedź do pytania nr 7: Sposób wskazania lokalizacji określony w SIWZ jest wystarczający dla prawidłowej wyceny.

 

Pytanie nr 8: Prosimy o wydłużenie terminu podłączenia beneficjentów ostatecznych z 20 do 50 dni od daty podpisania umowy.

Odpowiedź do pytania nr 8: Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy.

 

Pytanie nr 9: Wnosimy o modyfikację  zapisu dot. parametrów technicznych. Proponujemy  dodanie zapisu: Wykonawca winien zapewnić możliwość realizacji usługi na całym zurbanizowanym terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki z wyłączeniem miejsc o silnym poziomie zakłóceń (środki transportu, okolice stacji trafo) lub o własnościach ekranujących (piwnice, pomieszczenia o metalowych lub żelbetowych gęstozbrojonych ścianach). Prędkość przesyłania danych jest uzależniona od:  modemu, zasięgu sieci operatora, obciążenia siły nadawczej, siły odbieranego sygnału, warunków atmosferycznych przy zachowaniu minimalnej wartości średniej 32kb/s z wyłączeniem niesprzyjających warunków atmosferycznych i chwilowych zajętości sieci.

Wykonawca zobowiązuje się do zwiększenia prędkości wymienionej wyżej w przypadku zaistnienia możliwości technicznych w czasie trwania niniejszej umowy bez zmiany ceny usługi. W uzasadnieniu wyjaśniamy, że Zamawiający dopuszcza realizację usługi poprzez wykorzystanie sieci bezprzewodowej, a tylko wspomniane tu parametry sieć bezprzewodowa jest w stanie zapewnić (średnie).

Odpowiedź do pytania nr 9: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 10: Prosimy o  uzupełnienie postanowień zawartych w umowie  o zapis, zgodnie z którym „Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie   umowy nie przekroczy 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto umowy”.

Odpowiedź do pytania nr 10: Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy.

 

Pytanie nr 11: Prosimy o potwierdzenie, że stosowanie przewidzianych przez Zamawiającego sankcji     w postaci  kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie terminów lub kryteriów świadczenia usług wynika z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę (jak przykładowo: siła wyższa czy bezprawne działania osób trzecich).

Odpowiedź do pytania nr 11:

Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie odpowiada za okoliczności wywołane przez tzw. siłę wyższą.

 

Pytanie nr 12: Czy Zamawiający dopuszcza gwarancję producenta terminali na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej?

Odpowiedź do pytania nr 12: Zgodnie z SIWZ.

 

 

 

Pytanie nr 13: Wnosimy o wyrażenie zgody na udostępnienie Wykonawcy, wybranemu w wyniku tego postępowania, fotokopii lub co najmniej odpisów dokumentów formalnych Zamawiającego (NIP, REGON, KRS lub Statut) oraz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (dowód osobisty). Informujemy, iż procedury w sieciach operatorów wymagają załączenia formalnych dokumentów do podpisanych druków umów, dla zachowania ich ważności.

Odpowiedź do pytania nr 13: Zamawiający potwierdza, iż udostępni potrzebne dokumenty do prawidłowego zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Pytanie nr 14: Czy zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych w celu weryfikacji ewentualnych nieuregulowanych zobowiązań wobec innych operatorów? Odbywa się to za pośrednictwem oświadczenia weryfikacyjnego, które podpisuje zamawiający.

Odpowiedź do pytania nr 14: Zamawiający oświadcza, iż nie przewiduje składania dodatkowych oświadczeń w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Pytanie nr 15: Wnosimy o wyrażenie zgody - na wszystkich kartach sim - na włączenie blokady wszelkich usług niezwiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania takich jak np. połączenia głosowe, SMS, MMS, roaming itd..

Odpowiedź do pytania nr 15: Tak, Zamawiający wyraża taką zgodę.

 

Pytanie nr 16: W związku z tym, że usługi będą miały charakter ciągły Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. b ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy  powstaje z upływem terminu płatności. Stąd też uzależnienie początku biegu terminu płatności od nieznanej Wykonawcy daty doręczenia faktury do Zamawiającego znacząco utrudnia prawidłowe ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego (nie jest bowiem możliwe oznaczenie w fakturze terminu płatności). Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zapisanie w umowie kwestii terminu płatności w ten sposób, aby podawany był on w treści wystawianej przez Wykonawcę faktury z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany będzie do doręczania faktury na co najmniej 14 dni przed tak określonym terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia.

Odpowiedź do pytania nr 16: Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy.

 

Pytanie nr 17: Prosimy  doprecyzowanie czy  aktywowanie usługi (a więc termin początkowy naliczania opłat) będzie różny dla beneficjentów ostatecznych? Naszym zdaniem dzień ostatniej instalacji,  nie powinien być terminem początkowym naliczania opłat. Prosimy o stosowną modyfikację zapisu zawartego w załączniku nr 2 do siwz §2 ust.3.

Odpowiedź do pytania nr 17: Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy. Płatność przysługuje za pełny miesiąc kalendarzowy liczony od udostępnienia usługi we wszystkich lokalizacjach. Np. Jeżeli udostępnienie usługi w ostatniej lokalizacji miało miejsce 19 września, to płatność przysługuje za miesiąc wrzesień w danym roku.

 

Pytanie nr 18: Wnosimy o modyfikację zapisu umowy § 2 ust.4 poprzez określenie, iż za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy. Wyjaśniamy, że zgodnie z art. 454 par 1 Kodeksu Cywilnego uznanie zapłaty należności następuje z chwilą postawienia środków pieniężnych do dyspozycji wierzyciela –czyt. Wykonawcy – co w przypadku płatności bezgotówkowej oznacza wpłynięcie środków na konto Wykonawcy.

Odpowiedź do pytania nr 18: Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy.

 

Pytanie nr 19: Odnośnie postanowień zawartych w §6 umowy, czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie wysokości wskazanych tam kar umownych o połowę?

Odpowiedź do pytania nr 19: Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy.

 

 

 

Pytanie nr 19: Kary umowne określone w wysokości wskazanej w § 6 ust.1 i 2 umowy są zdaniem Wykonawcy – uznane w każdym wypadku za kary rażąco wygórowane. Zgodnie bowiem z treścią art. 484 § 2 k.c. „Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.” Wysoki poziom kar umownych zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny.

Odpowiedź  nr 19: Zamawiający jak i Wykonawca nie mogą zakładać, że zamówienie będzie realizowane nienależycie już na etapie postępowania przetargowego. Kary umowne mają charakter gwarancyjny jak i stanowią zryczałtowane odszkodowanie, ale jedynie w przypadku nienależytego świadczenia przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca realizację umowy z należytą starannością.

 

Grodzisk Maz, 08.08.2012r                                                      Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

2012-08-08 12:21:40
Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego, w tym podłączenie Internetu oraz dostarczenie i instalacja urządzeń zestawów umożliwiających korzystanie z oferowanej usługi dostępowej dla 294 stanowisk komputerowych na potrzeby Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e lnclusion w Gminie Grodzisk Mazowiecki współfinansowanego z Unii Europejskiej z Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 
2012-08-02 15:23:54