Uchwała Nr 337/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki” 

 
  

Uchwała Nr 337/2012

Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 22 maja 2012 r.

w sprawie: uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki” 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1 ), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.2 ), w związku z uchwałą Nr 121/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

1.Uchwala się „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki”.

2.Załącznikami do niniejszej uchwały, są:

1)tekst “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki” w formie ujednoliconej z wyróżnieniem zmian, zawierający uzasadnienie wraz z syntezą ustaleń, stanowiący załącznik nr 1;

2)rysunek Studium w skali 1: 10 000, w formie ujednoliconej z wyróżnieniem zmian, obrazujący opisane w tekście uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego, stanowiący załącznik nr 2;

3)rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium oraz sposób ich rozpatrzenia przez Radę Miejską w Grodzisku Mazowieckim, stanowiące załącznik nr 3.

§ 2.

1.Przyjmuje się tekst jednolity Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki wynikający ze zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki” przyjętego uchwałą Nr 588/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 3 marca 2010 r., stanowiący załącznik nr 4.

2.Przyjmuje się rysunek jednolity Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki wynikający ze zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki” przyjętego uchwałą Nr 588/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 3 marca 2010 r., stanowiący załącznik nr 5.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Wróblewska

 

 

Załączniki

Uchwala_337.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 71.07k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_1.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 11.18M Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_2.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 20.77M Format: .jpg Pobierz

Zalacznik_3.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 90.48k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_4.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 11.07M Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_5.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 20.63M Format: .jpg Pobierz
Liczba odwiedzin : 3978
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Julian Kubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Julian Kubik
Czas wytworzenia: 2012-05-23 14:24:44
Czas publikacji: 2012-05-23 14:24:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak