REWALORYZACJA DWORKU RODZINY CHEŁMONSKICH I OTACZAJĄCEGO PARKU Z DOSTOSOWANIEM OBIEKTU NA CELE KULTURALNO - EDUKACYJNE  

 
REWALORYZACJA DWORKU RODZINY CHEŁMONSKICH I OTACZAJĄCEGO PARKU Z DOSTOSOWANIEM OBIEKTU NA CELE KULTURALNO - EDUKACYJNE  

Zamawiający:
Gmina Grodzisk Mazowiecki

Tytuł przetargu:
REWALORYZACJA DWORKU RODZINY CHEŁMONSKICH I OTACZAJĄCEGO PARKU Z DOSTOSOWANIEM OBIEKTU NA CELE KULTURALNO - EDUKACYJNE

CPV:
74.23.20.00-4

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a)nie podlegają wykluczeniu z postępowania przetargowego na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają wymogi zawarte w art.22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, b)posiadają wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, jeśli ustawy nakładają taki obowiązek, c)są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, d)zaakceptują postanowienia zawarte w załączonym projekcie umowy.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Dla uznania ważności oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie: a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ), b) oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ), a)zaparafowany projekt umowy i poszczególne jej strony ( załącznik nr 3 do SIWZ), b)aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania terminu


Termin realizacji:
300 dni od daty podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Adam Nagat

Miejsce składania ofert:
w sali obsługi mieszkańców w stanowisku ds. informacji Urząd Miejski ul. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Oferty można składać do:
2008-03-14 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2008-03-14 godz: 11:15

Miejsce otwarcia ofert:
w małej sali konferencyjnej

Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Ogłoszenie na Dworek Chełmońskiego
specyfikacja na Dworek Chełmońskich
zał nr 1 Dworek Chełmońskich
zał nr 2 Dworek Chełmońskich
Zał nr 3 Dworek Chełmońskich
Zał 4 Dworek Chełmońskich
Zał 5 Dworek Chełmońskich
Zał 6 Dworek Chełmońskich
Zał 6a Dworek Chełmońskich
Zał 7 Dworek Chełmońskich
Zał 7a Dworek Chełmońskich
Zał 7b Dworek Chełmońskich
Zał 7c Dworek Chełmońskich
Zał 7d Dworek Chełmońskich
Zał 7e Dworek Chełmońskich
Zał 7f Dworek Chełmońskich
Zał 8 Dworek Chełmońskich
Zał 9 Dworek Chełmońskich
 
Liczba odwiedzin : 507
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2008-02-12 13:43:31
Czas publikacji: 2008-02-12 13:34:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak